תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק כד

א בימיו עלה, נבכדנאצר מלך בבל; ויהי-לו יהויקים עבד שלש שנים, וישב וימרד-בו.  ב וישלח יהוה בו את-גדודי כשדים ואת-גדודי ארם ואת גדודי מואב, ואת גדודי בני-עמון, וישלחם ביהודה, להאבידו:  כדבר יהוה--אשר דבר, ביד עבדיו הנביאים.  ג אך על-פי יהוה, היתה ביהודה, להסיר, מעל פניו--בחטאת מנשה, ככל אשר עשה.  ד וגם דם-הנקי אשר שפך, וימלא את-ירושלם דם נקי; ולא-אבה יהוה, לסלח.  ה ויתר דברי יהויקים, וכל-אשר עשה:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  ו וישכב יהויקים, עם-אבתיו; וימלך יהויכין בנו, תחתיו.  ז ולא-הסיף עוד מלך מצרים, לצאת מארצו:  כי-לקח מלך בבל, מנחל מצרים עד-נהר-פרת, כל אשר היתה, למלך מצרים.  {פ}

ח בן-שמנה עשרה שנה, יהויכין במלכו, ושלשה חדשים, מלך בירושלם; ושם אמו, נחשתא בת-אלנתן מירושלם.  ט ויעש הרע, בעיני יהוה, ככל אשר-עשה, אביו.  י בעת ההיא--עלה עלו עבדי נבכדנאצר מלך-בבל, ירושלם; ותבא העיר, במצור.  יא ויבא נבכדנאצר מלך-בבל, על-העיר; ועבדיו, צרים עליה.  יב ויצא יהויכין מלך-יהודה, על-מלך בבל, הוא ואמו, ועבדיו ושריו וסריסיו; ויקח אתו מלך בבל, בשנת שמנה למלכו.  יג ויוצא משם, את-כל-אוצרות בית יהוה, ואוצרות, בית המלך; ויקצץ את-כל-כלי הזהב, אשר עשה שלמה מלך-ישראל בהיכל יהוה, כאשר, דבר יהוה.  יד והגלה את-כל-ירושלם ואת-כל-השרים ואת כל-גבורי החיל, עשרה עשרת אלפים גולה, וכל-החרש, והמסגר:  לא נשאר, זולת דלת עם-הארץ.  טו ויגל את-יהויכין, בבלה; ואת-אם המלך ואת-נשי המלך ואת-סריסיו, ואת אולי אילי הארץ, הוליך גולה מירושלם, בבלה.  טז ואת כל-אנשי החיל שבעת אלפים, והחרש והמסגר אלף--הכל, גבורים עשי מלחמה; ויביאם מלך-בבל גולה, בבלה.  יז וימלך מלך-בבל את-מתניה דדו, תחתיו; ויסב את-שמו, צדקיהו.  {פ}

יח בן-עשרים ואחת שנה, צדקיהו במלכו, ואחת עשרה שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, חמיטל חמוטל בת-ירמיהו מלבנה.  יט ויעש הרע, בעיני יהוה, ככל אשר-עשה, יהויקים.  כ כי על-אף יהוה, היתה בירושלם וביהודה, עד-השלכו אתם, מעל פניו; וימרד צדקיהו, במלך בבל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה