תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק כא

א בן-שתים עשרה שנה, מנשה במלכו, וחמשים וחמש שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, חפצי-בה.  ב ויעש הרע, בעיני יהוה--כתועבת, הגוים, אשר הוריש יהוה, מפני בני ישראל.  ג וישב, ויבן את-הבמות, אשר אבד, חזקיהו אביו; ויקם מזבחת לבעל, ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל, וישתחו לכל-צבא השמים, ויעבד אתם.  ד ובנה מזבחת, בבית יהוה, אשר אמר יהוה, בירושלם אשים את-שמי.  ה ויבן מזבחות, לכל-צבא השמים, בשתי, חצרות בית-יהוה.  ו והעביר את-בנו, באש, ועונן ונחש, ועשה אוב וידענים:  הרבה, לעשות הרע בעיני יהוה--להכעיס.  ז וישם, את-פסל האשרה אשר עשה--בבית, אשר אמר יהוה אל-דוד ואל-שלמה בנו, בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, אשים את-שמי לעולם.  ח ולא אסיף, להניד רגל ישראל, מן-האדמה, אשר נתתי לאבותם:  רק אם-ישמרו לעשות, ככל אשר צויתים, ולכל-התורה, אשר-צוה אתם עבדי משה.  ט ולא, שמעו; ויתעם מנשה, לעשות את-הרע, מן-הגוים, אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל.  י וידבר יהוה ביד-עבדיו הנביאים, לאמר.  יא יען אשר עשה מנשה מלך-יהודה, התעבות האלה--הרע, מכל אשר-עשו האמרי אשר לפניו; ויחטא גם-את-יהודה, בגלוליו.  {ס}

יב לכן, כה-אמר יהוה אלהי ישראל, הנני מביא רעה, על-ירושלם ויהודה:  אשר, כל-שמעיו שמעה--תצלנה, שתי אזניו.  יג ונטיתי על-ירושלם, את קו שמרון, ואת-משקלת, בית אחאב; ומחיתי את-ירושלם כאשר-ימחה את-הצלחת, מחה, והפך, על-פניה.  יד ונטשתי, את שארית נחלתי, ונתתים, ביד איביהם; והיו לבז ולמשסה, לכל-איביהם.  טו יען, אשר עשו את-הרע בעיני, ויהיו מכעסים, אתי--מן-היום, אשר יצאו אבותם ממצרים, ועד, היום הזה.  טז וגם דם נקי שפך מנשה, הרבה מאד, עד אשר-מלא את-ירושלם, פה לפה--לבד מחטאתו אשר החטיא את-יהודה, לעשות הרע בעיני יהוה.  יז ויתר דברי מנשה וכל-אשר עשה, וחטאתו אשר חטא:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  יח וישכב מנשה עם-אבתיו, ויקבר בגן-ביתו בגן-עזא; וימלך אמון בנו, תחתיו.  {פ}

יט בן-עשרים ושתים שנה, אמון במלכו, ושתים שנים, מלך בירושלם; ושם אמו, משלמת בת-חרוץ מן-יטבה.  כ ויעש הרע, בעיני יהוה, כאשר עשה, מנשה אביו.  כא וילך, בכל-הדרך אשר-הלך אביו; ויעבד, את-הגללים אשר עבד אביו, וישתחו, להם.  כב ויעזב, את-יהוה אלהי אבתיו; ולא הלך, בדרך יהוה.  כג ויקשרו עבדי-אמון, עליו; וימיתו את-המלך, בביתו.  כד ויך, עם-הארץ, את כל-הקשרים, על-המלך אמון; וימליכו עם-הארץ את-יאשיהו בנו, תחתיו.  כה ויתר דברי אמון, אשר עשה:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  כו ויקבר אתו בקברתו, בגן-עזא; וימלך יאשיהו בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה