תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק כ

א בימים ההם, חלה חזקיהו למות; ויבא אליו ישעיהו בן-אמוץ הנביא, ויאמר אליו כה-אמר יהוה צו לביתך--כי מת אתה, ולא תחיה.  ב ויסב את-פניו, אל-הקיר; ויתפלל--אל-יהוה, לאמר.  ג אנה יהוה, זכר-נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך, עשיתי; ויבך חזקיהו, בכי גדול.  {ס}

ד ויהי ישעיהו--לא יצא, העיר חצר התיכנה; ודבר-יהוה--היה אליו, לאמר.  ה שוב ואמרת אל-חזקיהו נגיד-עמי, כה-אמר יהוה אלהי דוד אביך, שמעתי את-תפלתך, ראיתי את-דמעתך; הנני, רפא לך--ביום השלישי, תעלה בית יהוה.  ו והספתי על-ימיך, חמש עשרה שנה, ומכף מלך-אשור אצילך, ואת העיר הזאת; וגנותי, על-העיר הזאת--למעני, ולמען דוד עבדי.  ז ויאמר ישעיהו, קחו דבלת תאנים; ויקחו וישימו על-השחין, ויחי.  ח ויאמר חזקיהו, אל-ישעיהו, מה אות, כי-ירפא יהוה לי; ועליתי ביום השלישי, בית יהוה.  ט ויאמר ישעיהו, זה-לך האות מאת יהוה, כי יעשה יהוה, את-הדבר אשר דבר:  הלך הצל עשר מעלות, אם-ישוב עשר מעלות.  י ויאמר, יחזקיהו, נקל לצל, לנטות עשר מעלות; לא כי, ישוב הצל אחרנית עשר מעלות.  יא ויקרא ישעיהו הנביא, אל-יהוה; וישב את-הצל, במעלות אשר ירדה במעלות אחז אחרנית--עשר מעלות.  {פ}

יב בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן-בלאדן מלך-בבל, ספרים ומנחה--אל-חזקיהו:  כי שמע, כי חלה חזקיהו.  יג וישמע עליהם, חזקיהו, ויראם את-כל-בית נכתה את-הכסף ואת-הזהב ואת-הבשמים ואת שמן הטוב ואת בית כליו, ואת כל-אשר נמצא באוצרתיו:  לא-היה דבר, אשר לא-הראם חזקיהו בביתו--ובכל-ממשלתו.  יד ויבא ישעיהו הנביא, אל-המלך חזקיהו; ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה, ומאין יבאו אליך, ויאמר חזקיהו, מארץ רחוקה באו מבבל.  טו ויאמר, מה ראו בביתך; ויאמר חזקיהו, את כל-אשר בביתי ראו--לא-היה דבר אשר לא-הראיתם, באצרתי.  טז ויאמר ישעיהו, אל-חזקיהו:  שמע, דבר-יהוה.  יז הנה, ימים באים, ונשא כל-אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד-היום הזה, בבלה:  לא-יותר דבר, אמר יהוה.  יח ומבניך אשר יצאו ממך, אשר תוליד--יקח יקחו; והיו, סריסים, בהיכל, מלך בבל.  יט ויאמר חזקיהו אל-ישעיהו, טוב דבר-יהוה אשר דברת; ויאמר, הלוא אם-שלום ואמת יהיה בימי.  כ ויתר דברי חזקיהו, וכל-גבורתו, ואשר עשה את-הברכה ואת-התעלה, ויבא את-המים העירה:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  כא וישכב חזקיהו, עם-אבתיו; וימלך מנשה בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה