תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק טו

א בשנת עשרים ושבע שנה, לירבעם מלך ישראל, מלך עזריה בן-אמציה, מלך יהודה.  ב בן-שש עשרה שנה, היה במלכו, וחמשים ושתים שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, יכליהו מירושלם.  ג ויעש הישר, בעיני יהוה, ככל אשר-עשה, אמציהו אביו.  ד רק הבמות, לא-סרו:  עוד העם מזבחים ומקטרים, בבמות.  ה וינגע יהוה את-המלך, ויהי מצרע עד-יום מתו, וישב, בבית החפשית; ויותם בן-המלך על-הבית, שפט את-עם הארץ.  ו ויתר דברי עזריהו, וכל-אשר עשה:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  ז וישכב עזריה עם-אבתיו, ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר דוד; וימלך יותם בנו, תחתיו.  {פ}

ח בשנת שלשים ושמנה שנה, לעזריהו מלך יהודה:  מלך זכריהו בן-ירבעם על-ישראל, בשמרון--ששה חדשים.  ט ויעש הרע בעיני יהוה, כאשר עשו אבתיו:  לא סר, מחטאות ירבעם בן-נבט, אשר החטיא, את-ישראל.  י ויקשר עליו שלם בן-יבש, ויכהו קבל-עם וימיתהו; וימלך, תחתיו.  יא ויתר, דברי זכריה:  הנם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  יב הוא דבר-יהוה, אשר דבר אל-יהוא לאמר, בני רביעים, ישבו לך על-כסא ישראל; ויהי-כן.  {פ}

יג שלום בן-יביש, מלך, בשנת שלשים ותשע שנה, לעזיה מלך יהודה; וימלך ירח-ימים, בשמרון.  יד ויעל מנחם בן-גדי מתרצה, ויבא שמרון, ויך את-שלום בן-יביש, בשמרון; וימיתהו, וימלך תחתיו.  טו ויתר דברי שלום, וקשרו אשר קשר:  הנם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  {ס}

טז אז יכה-מנחם את-תפסח ואת-כל-אשר-בה ואת-גבוליה, מתרצה--כי לא פתח, ויך; את כל-ההרותיה, בקע.  {פ}

יז בשנת שלשים ותשע שנה, לעזריה מלך יהודה:  מלך מנחם בן-גדי על-ישראל, עשר שנים--בשמרון.  יח ויעש הרע, בעיני יהוה:  לא סר מעל חטאות ירבעם בן-נבט, אשר-החטיא את-ישראל--כל-ימיו.  יט בא פול מלך-אשור, על-הארץ, ויתן מנחם לפול, אלף ככר-כסף--להיות ידיו אתו, להחזיק הממלכה בידו.  כ ויצא מנחם את-הכסף על-ישראל, על כל-גבורי החיל, לתת למלך אשור, חמשים שקלים כסף לאיש אחד; וישב מלך אשור, ולא-עמד שם בארץ.  כא ויתר דברי מנחם, וכל-אשר עשה:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  כב וישכב מנחם, עם-אבתיו; וימלך פקחיה בנו, תחתיו.  {פ}

כג בשנת חמשים שנה, לעזריה מלך יהודה:  מלך פקחיה בן-מנחם על-ישראל, בשמרון--שנתים.  כד ויעש הרע, בעיני יהוה:  לא סר, מחטאות ירבעם בן-נבט, אשר החטיא, את-ישראל.  כה ויקשר עליו פקח בן-רמליהו שלישו, ויכהו בשמרון בארמון בית-מלך המלך את-ארגב ואת-האריה, ועמו חמשים איש, מבני גלעדים; וימתהו, וימלך תחתיו.  כו ויתר דברי פקחיה, וכל-אשר עשה:  הנם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  {פ}

כז בשנת חמשים ושתים שנה, לעזריה מלך יהודה:  מלך פקח בן-רמליהו על-ישראל, בשמרון--עשרים שנה.  כח ויעש הרע, בעיני יהוה:  לא סר, מן-חטאות ירבעם בן-נבט, אשר החטיא, את-ישראל.  כט בימי פקח מלך-ישראל, בא תגלת פלאסר מלך אשור, ויקח את-עיון ואת-אבל בית-מעכה ואת-ינוח ואת-קדש ואת-חצור ואת-הגלעד ואת-הגלילה, כל ארץ נפתלי; ויגלם, אשורה.  ל ויקשר-קשר הושע בן-אלה, על-פקח בן-רמליהו, ויכהו וימיתהו, וימלך תחתיו--בשנת עשרים, ליותם בן-עזיה.  לא ויתר דברי-פקח, וכל-אשר עשה:  הנם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  {פ}

לב בשנת שתים, לפקח בן-רמליהו מלך ישראל, מלך יותם בן-עזיהו, מלך יהודה.  לג בן-עשרים וחמש שנה, היה במלכו, ושש-עשרה שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, ירושא בת-צדוק.  לד ויעש הישר, בעיני יהוה:  ככל אשר-עשה עזיהו אביו, עשה.  לה רק הבמות, לא סרו--עוד העם מזבחים ומקטרים, בבמות; הוא, בנה את-שער בית-יהוה--העליון.  לו ויתר דברי יותם, אשר עשה:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  לז בימים ההם--החל יהוה להשליח ביהודה, רצין מלך ארם; ואת, פקח בן-רמליהו.  לח וישכב יותם, עם-אבתיו, ויקבר עם-אבתיו, בעיר דוד אביו; וימלך אחז בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה