תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק יב

א בן-שבע שנים, יהואש במלכו.  {פ}

ב בשנת-שבע ליהוא, מלך יהואש, וארבעים שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, צביה מבאר שבע.  ג ויעש יהואש הישר בעיני יהוה, כל-ימיו, אשר הורהו, יהוידע הכהן.  ד רק הבמות, לא-סרו:  עוד העם מזבחים ומקטרים, בבמות.  ה ויאמר יהואש אל-הכהנים, כל כסף הקדשים אשר-יובא בית-יהוה כסף עובר--איש, כסף נפשות ערכו:  כל-כסף, אשר יעלה על לב-איש, להביא, בית יהוה.  ו יקחו להם הכהנים, איש מאת מכרו; והם, יחזקו את-בדק הבית, לכל אשר-ימצא שם, בדק.  {פ}

ז ויהי, בשנת עשרים ושלש שנה--למלך יהואש:  לא-חזקו הכהנים, את-בדק הבית.  ח ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן, ולכהנים, ויאמר אלהם, מדוע אינכם מחזקים את-בדק הבית; ועתה, אל-תקחו-כסף מאת מכריכם, כי-לבדק הבית, תתנהו.  ט ויאתו, הכהנים, לבלתי קחת-כסף מאת העם, ולבלתי חזק את-בדק הבית.  י ויקח יהוידע הכהן, ארון אחד, ויקב חר, בדלתו; ויתן אתו אצל המזבח בימין מימין, בבוא-איש בית יהוה, ונתנו-שמה הכהנים שמרי הסף, את-כל-הכסף המובא בית-יהוה.  יא ויהי, כראותם, כי-רב הכסף, בארון; ויעל ספר המלך, והכהן הגדול, ויצרו וימנו, את-הכסף הנמצא בית-יהוה.  יב ונתנו, את-הכסף המתכן, על-יד ידי עשי המלאכה, הפקדים המפקדים בית יהוה; ויוציאהו לחרשי העץ, ולבנים, העשים, בית יהוה.  יג ולגדרים, ולחצבי האבן, ולקנות עצים ואבני מחצב, לחזק את-בדק בית-יהוה; ולכל אשר-יצא על-הבית, לחזקה.  יד אך לא יעשה בית יהוה, ספות כסף מזמרות מזרקות חצצרות, כל-כלי זהב, וכלי-כסף--מן-הכסף, המובא בית-יהוה.  טו כי-לעשי המלאכה, יתנהו; וחזקו-בו, את-בית יהוה.  טז ולא יחשבו את-האנשים, אשר יתנו את-הכסף על-ידם, לתת, לעשי המלאכה:  כי באמנה, הם עשים.  יז כסף אשם וכסף חטאות, לא יובא בית יהוה:  לכהנים, יהיו.  {פ}

יח אז יעלה, חזאל מלך ארם, וילחם על-גת, וילכדה; וישם חזאל פניו, לעלות על-ירושלם.  יט ויקח יהואש מלך-יהודה, את כל-הקדשים אשר-הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבתיו מלכי יהודה ואת-קדשיו, ואת כל-הזהב הנמצא באצרות בית-יהוה, ובית המלך; וישלח, לחזאל מלך ארם, ויעל, מעל ירושלם.  כ ויתר דברי יואש, וכל-אשר עשה:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  כא ויקמו עבדיו, ויקשרו-קשר; ויכו, את-יואש, בית מלא, הירד סלא.  כב ויוזכר בן-שמעת ויהוזבד בן-שמר עבדיו, הכהו וימת, ויקברו אתו עם-אבתיו, בעיר דוד; וימלך אמציה בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה