תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים ב פרק ח

א ואלישע דבר אל-האשה אשר-החיה את-בנה לאמר, קומי ולכי אתי את וביתך, וגורי, באשר תגורי:  כי-קרא יהוה לרעב, וגם-בא אל-הארץ שבע שנים.  ב ותקם, האשה, ותעש, כדבר איש האלהים; ותלך היא וביתה, ותגר בארץ-פלשתים שבע שנים.  ג ויהי, מקצה שבע שנים, ותשב האשה, מארץ פלשתים; ותצא לצעק אל-המלך, אל-ביתה ואל-שדה.  ד והמלך, מדבר אל-גחזי, נער איש-האלהים, לאמר:  ספרה-נא לי, את כל-הגדלות אשר-עשה אלישע.  {ס}

ה ויהי הוא מספר למלך, את אשר-החיה את-המת, והנה האשה אשר-החיה את-בנה צעקת אל-המלך, על-ביתה ועל-שדה; ויאמר גחזי, אדני המלך--זאת האשה, וזה-בנה אשר-החיה אלישע.  ו וישאל המלך לאשה, ותספר-לו; ויתן-לה המלך סריס אחד לאמר, השיב את-כל-אשר-לה ואת כל-תבואת השדה, מיום עזבה את-הארץ, ועד-עתה.  {פ}

ז ויבא אלישע דמשק, ובן-הדד מלך-ארם חלה; ויגד-לו לאמר, בא איש האלהים עד-הנה.  ח ויאמר המלך אל-חזהאל, קח בידך מנחה, ולך, לקראת איש האלהים; ודרשת את-יהוה מאותו לאמר, האחיה מחלי זה.  ט וילך חזאל, לקראתו, ויקח מנחה בידו וכל-טוב דמשק, משא ארבעים גמל; ויבא, ויעמד לפניו, ויאמר בנך בן-הדד מלך-ארם שלחני אליך לאמר, האחיה מחלי זה.  י ויאמר אליו אלישע, לך אמר-לא לו חיה תחיה; והראני יהוה, כי-מות ימות.  יא ויעמד את-פניו, וישם עד-בש; ויבך, איש האלהים.  יב ויאמר חזאל, מדוע אדני בכה; ויאמר כי-ידעתי את אשר-תעשה לבני ישראל רעה, מבצריהם תשלח באש ובחריהם בחרב תהרג, ועלליהם תרטש, והרתיהם תבקע.  יג ויאמר חזהאל--כי מה עבדך הכלב, כי יעשה הדבר הגדול הזה; ויאמר אלישע, הראני יהוה אתך מלך על-ארם.  יד וילך מאת אלישע, ויבא אל-אדניו, ויאמר לו, מה-אמר לך אלישע; ויאמר, אמר לי חיה תחיה.  טו ויהי ממחרת, ויקח המכבר ויטבל במים, ויפרש על-פניו, וימת; וימלך חזהאל, תחתיו.  {פ}

טז ובשנת חמש, ליורם בן-אחאב מלך ישראל, ויהושפט, מלך יהודה--מלך יהורם בן-יהושפט, מלך יהודה.  יז בן-שלשים ושתים שנה, היה במלכו; ושמנה שנה שנים, מלך בירושלם.  יח וילך בדרך מלכי ישראל, כאשר עשו בית אחאב--כי בת-אחאב, היתה-לו לאשה; ויעש הרע, בעיני יהוה.  יט ולא-אבה יהוה להשחית את-יהודה, למען דוד עבדו:  כאשר אמר-לו, לתת לו ניר לבניו--כל-הימים.  כ בימיו פשע אדום, מתחת יד-יהודה; וימלכו עליהם, מלך.  כא ויעבר יורם צעירה, וכל-הרכב עמו; ויהי-הוא קם לילה, ויכה את-אדום הסביב אליו ואת שרי הרכב, וינס העם, לאהליו.  כב ויפשע אדום, מתחת יד-יהודה, עד, היום הזה; אז תפשע לבנה, בעת ההיא.  כג ויתר דברי יורם, וכל-אשר עשה:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  כד וישכב יורם עם-אבתיו, ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד; וימלך אחזיהו בנו, תחתיו.  {פ}

כה בשנת שתים-עשרה שנה, ליורם בן-אחאב מלך ישראל, מלך אחזיהו בן-יהורם, מלך יהודה.  כו בן-עשרים ושתים שנה, אחזיהו במלכו, ושנה אחת, מלך בירושלם; ושם אמו עתליהו, בת-עמרי מלך ישראל.  כז וילך, בדרך בית אחאב, ויעש הרע בעיני יהוה, כבית אחאב:  כי חתן בית-אחאב, הוא.  כח וילך את-יורם בן-אחאב, למלחמה עם-חזאל מלך-ארם--ברמת גלעד; ויכו ארמים, את-יורם.  כט וישב יורם המלך להתרפא ביזרעאל, מן-המכים אשר יכהו ארמים ברמה, בהלחמו, את-חזהאל מלך ארם; ואחזיהו בן-יהורם מלך יהודה, ירד לראות את-יורם בן-אחאב ביזרעאל--כי-חלה הוא.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה