תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק כב

א וישבו, שלש שנים:  אין, מלחמה, בין ארם, ובין ישראל.  {פ}

ב ויהי, בשנה השלישית; וירד יהושפט מלך-יהודה, אל-מלך ישראל.  ג ויאמר מלך-ישראל, אל-עבדיו, הידעתם, כי-לנו רמת גלעד; ואנחנו מחשים--מקחת אתה, מיד מלך ארם.  ד ויאמר, אל-יהושפט, התלך אתי למלחמה, רמת גלעד; ויאמר יהושפט אל-מלך ישראל, כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך.  ה ויאמר יהושפט, אל-מלך ישראל:  דרש-נא כיום, את-דבר יהוה.  ו ויקבץ מלך-ישראל את-הנביאים, כארבע מאות איש, ויאמר אלהם האלך על-רמת גלעד למלחמה, אם-אחדל; ויאמרו עלה, ויתן אדני ביד המלך.  ז ויאמר, יהושפט, האין פה נביא ליהוה, עוד; ונדרשה, מאתו.  ח ויאמר מלך-ישראל אל-יהושפט עוד איש-אחד לדרש את-יהוה מאתו ואני שנאתיו, כי לא-יתנבא עלי טוב כי אם-רע--מיכיהו, בן-ימלה; ויאמר, יהושפט, אל-יאמר המלך, כן.  ט ויקרא מלך ישראל, אל-סריס אחד; ויאמר, מהרה מיכיהו בן-ימלה.  י ומלך ישראל ויהושפט מלך-יהודה ישבים איש על-כסאו מלבשים בגדים, בגרן, פתח, שער שמרון; וכל-הנביאים--מתנבאים, לפניהם.  יא ויעש לו צדקיה בן-כנענה, קרני ברזל; ויאמר כה-אמר יהוה, באלה תנגח את-ארם עד-כלתם.  יב וכל-הנבאים--נבאים כן, לאמר:  עלה רמת גלעד, והצלח, ונתן יהוה, ביד המלך.  יג והמלאך אשר-הלך לקרא מיכיהו, דבר אליו לאמר, הנה-נא דברי הנביאים פה-אחד טוב, אל-המלך; יהי-נא דבריך דברך, כדבר אחד מהם--ודברת טוב.  יד ויאמר, מיכיהו:  חי-יהוה--כי את-אשר יאמר יהוה אלי, אתו אדבר.  טו ויבוא, אל-המלך, ויאמר המלך אליו מיכיהו הנלך אל-רמת גלעד למלחמה, אם-נחדל; ויאמר אליו עלה והצלח, ונתן יהוה ביד המלך.  טז ויאמר אליו המלך, עד-כמה פעמים אני משביעך:  אשר לא-תדבר אלי, רק-אמת--בשם יהוה.  יז ויאמר, ראיתי את-כל-ישראל נפצים אל-ההרים, כצאן, אשר אין-להם רעה; ויאמר יהוה לא-אדנים לאלה, ישובו איש-לביתו בשלום.  יח ויאמר מלך-ישראל, אל-יהושפט:  הלוא אמרתי אליך, לוא-יתנבא עלי טוב כי אם-רע.  {ס}

יט ויאמר, לכן שמע דבר-יהוה; ראיתי את-יהוה, ישב על-כסאו, וכל-צבא השמים עמד עליו, מימינו ומשמאלו.  כ ויאמר יהוה, מי יפתה את-אחאב, ויעל, ויפל ברמת גלעד; ויאמר זה בכה, וזה אמר בכה.  כא ויצא הרוח, ויעמד לפני יהוה, ויאמר, אני אפתנו; ויאמר יהוה אליו, במה.  כב ויאמר, אצא והייתי רוח שקר, בפי, כל-נביאיו; ויאמר, תפתה וגם-תוכל--צא, ועשה-כן.  כג ועתה, הנה נתן יהוה רוח שקר, בפי, כל-נביאיך אלה; ויהוה, דבר עליך רעה.  כד ויגש צדקיהו בן-כנענה, ויכה את-מיכיהו על-הלחי; ויאמר, אי-זה עבר רוח-יהוה מאתי לדבר אותך.  כה ויאמר מיכיהו, הנך ראה ביום ההוא, אשר תבא חדר בחדר, להחבה.  כו ויאמר, מלך ישראל, קח את-מיכיהו, והשיבהו אל-אמן שר-העיר; ואל-יואש, בן-המלך.  כז ואמרת, כה אמר המלך, שימו את-זה, בית הכלא; והאכלהו לחם לחץ, ומים לחץ, עד, באי בשלום.  כח ויאמר מיכיהו--אם-שוב תשוב בשלום, לא-דבר יהוה בי; ויאמר, שמעו עמים כלם.  כט ויעל מלך-ישראל ויהושפט מלך-יהודה, רמת גלעד.  ל ויאמר מלך ישראל אל-יהושפט, התחפש ובא במלחמה, ואתה, לבש בגדיך; ויתחפש מלך ישראל, ויבוא במלחמה.  לא ומלך ארם צוה את-שרי הרכב אשר-לו שלשים ושנים, לאמר, לא תלחמו, את-קטן ואת-גדול:  כי אם-את-מלך ישראל, לבדו.  לב ויהי כראות שרי הרכב את-יהושפט, והמה אמרו אך מלך-ישראל הוא, ויסרו עליו, להלחם; ויזעק, יהושפט.  לג ויהי, כראות שרי הרכב, כי-לא-מלך ישראל, הוא; וישובו, מאחריו.  לד ואיש, משך בקשת לתמו, ויכה את-מלך ישראל, בין הדבקים ובין השרין; ויאמר לרכבו, הפך ידך והוציאני מן-המחנה--כי החליתי.  לה ותעלה המלחמה, ביום ההוא, והמלך היה מעמד במרכבה, נכח ארם; וימת בערב, ויצק דם-המכה אל-חיק הרכב.  לו ויעבר הרנה במחנה, כבא השמש לאמר:  איש אל-עירו, ואיש אל-ארצו.  לז וימת המלך, ויבוא שמרון; ויקברו את-המלך, בשמרון.  לח וישטף את-הרכב על ברכת שמרון, וילקו הכלבים את-דמו, והזנות, רחצו--כדבר יהוה, אשר דבר.  לט ויתר דברי אחאב וכל-אשר עשה, ובית השן אשר בנה, וכל-הערים, אשר בנה:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  מ וישכב אחאב, עם-אבתיו; וימלך אחזיהו בנו, תחתיו.  {פ}

מא ויהושפט, בן-אסא, מלך, על-יהודה--בשנת ארבע, לאחאב מלך ישראל.  מב יהושפט, בן-שלשים וחמש שנה במלכו, ועשרים וחמש שנה, מלך בירושלם; ושם אמו, עזובה בת-שלחי.  מג וילך, בכל-דרך אסא אביו--לא-סר ממנו:  לעשות הישר, בעיני יהוה.  מד אך הבמות, לא-סרו:  עוד העם מזבחים ומקטרים, בבמות.  מה וישלם יהושפט, עם-מלך ישראל.  מו ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר-עשה, ואשר נלחם:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי יהודה.  מז ויתר, הקדש, אשר נשאר, בימי אסא אביו--בער, מן-הארץ.  מח ומלך אין באדום, נצב מלך.  מט יהושפט עשר עשה אניות תרשיש ללכת אפירה, לזהב--ולא הלך:  כי-נשברה נשברו אניות, בעציון גבר.  נ אז אמר אחזיהו בן-אחאב, אל-יהושפט, ילכו עבדי עם-עבדיך, באניות; ולא אבה, יהושפט.  נא וישכב יהושפט, עם-אבתיו, ויקבר עם-אבתיו, בעיר דוד אביו; וימלך יהורם בנו, תחתיו.  {ס}

נב אחזיהו בן-אחאב, מלך על-ישראל בשמרון, בשנת שבע עשרה, ליהושפט מלך יהודה; וימלך על-ישראל, שנתים.  נג ויעש הרע, בעיני יהוה; וילך, בדרך אביו ובדרך אמו, ובדרך ירבעם בן-נבט, אשר החטיא את-ישראל.  נד ויעבד, את-הבעל, וישתחוה, לו; ויכעס, את-יהוה אלהי ישראל, ככל אשר-עשה, אביו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה