תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק טז

א ויהי דבר-יהוה אל-יהוא בן-חנני, על-בעשא לאמר.  ב יען, אשר הרימתיך מן-העפר, ואתנך נגיד, על עמי ישראל; ותלך בדרך ירבעם, ותחטא את-עמי ישראל, להכעיסני, בחטאתם.  ג הנני מבעיר אחרי בעשא, ואחרי ביתו; ונתתי, את-ביתך, כבית, ירבעם בן-נבט.  ד המת לבעשא בעיר, יאכלו הכלבים; והמת לו בשדה, יאכלו עוף השמים.  ה ויתר דברי בעשא ואשר עשה, וגבורתו:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  ו וישכב בעשא עם-אבתיו, ויקבר בתרצה; וימלך אלה בנו, תחתיו.  ז וגם ביד-יהוא בן-חנני הנביא, דבר-יהוה היה אל-בעשא ואל-ביתו ועל כל-הרעה אשר-עשה בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיו, להיות, כבית ירבעם; ועל אשר-הכה, אתו.  {פ}

ח בשנת עשרים ושש שנה, לאסא מלך יהודה:  מלך אלה בן-בעשא על-ישראל, בתרצה--שנתים.  ט ויקשר עליו עבדו זמרי, שר מחצית הרכב; והוא בתרצה, שתה שכור, בית ארצא, אשר על-הבית בתרצה.  י ויבא זמרי, ויכהו וימיתהו, בשנת עשרים ושבע, לאסא מלך יהודה; וימלך, תחתיו.  יא ויהי במלכו כשבתו על-כסאו, הכה את-כל-בית בעשא--לא-השאיר לו, משתין בקיר; וגאליו, ורעהו.  יב וישמד זמרי, את כל-בית בעשא, כדבר יהוה אשר דבר אל-בעשא, ביד יהוא הנביא.  יג אל כל-חטאות בעשא, וחטאות אלה בנו--אשר חטאו, ואשר החטיאו את-ישראל, להכעיס את-יהוה אלהי ישראל, בהבליהם.  יד ויתר דברי אלה, וכל-אשר עשה:  הלוא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  {פ}

טו בשנת עשרים ושבע שנה, לאסא מלך יהודה, מלך זמרי שבעת ימים, בתרצה; והעם חנים, על-גבתון אשר לפלשתים.  טז וישמע העם, החנים לאמר, קשר זמרי, וגם הכה את-המלך; וימלכו כל-ישראל את-עמרי שר-צבא על-ישראל, ביום ההוא--במחנה.  יז ויעלה עמרי וכל-ישראל עמו, מגבתון; ויצרו, על-תרצה.  יח ויהי כראות זמרי, כי-נלכדה העיר, ויבא, אל-ארמון בית-המלך; וישרף עליו את-בית-מלך באש, וימת.  יט על-חטאתיו אשר חטא, לעשות הרע בעיני יהוה--ללכת, בדרך ירבעם, ובחטאתו אשר עשה, להחטיא את-ישראל.  כ ויתר דברי זמרי, וקשרו אשר קשר:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  {פ}

כא אז יחלק העם ישראל, לחצי:  חצי העם היה אחרי תבני בן-גינת, להמליכו, והחצי, אחרי עמרי.  כב ויחזק העם, אשר אחרי עמרי, את-העם, אשר אחרי תבני בן-גינת; וימת תבני, וימלך עמרי.  {פ}

כג בשנת שלשים ואחת שנה, לאסא מלך יהודה, מלך עמרי על-ישראל, שתים עשרה שנה; בתרצה, מלך שש-שנים.  כד ויקן את-ההר שמרון, מאת שמר--בככרים כסף; ויבן, את-ההר, ויקרא את-שם העיר אשר בנה, על שם-שמר אדני ההר שמרון.  כה ויעשה עמרי הרע, בעיני יהוה; וירע, מכל אשר לפניו.  כו וילך, בכל-דרך ירבעם בן-נבט, ובחטאתיו ובחטאתו, אשר החטיא את-ישראל:  להכעיס, את-יהוה אלהי ישראל--בהבליהם.  כז ויתר דברי עמרי אשר עשה, וגבורתו אשר עשה:  הלא-הם כתובים, על-ספר דברי הימים--למלכי ישראל.  כח וישכב עמרי עם-אבתיו, ויקבר בשמרון; וימלך אחאב בנו, תחתיו.  {פ}

כט ואחאב בן-עמרי, מלך על-ישראל, בשנת שלשים ושמנה שנה, לאסא מלך יהודה; וימלך אחאב בן-עמרי על-ישראל, בשמרון, עשרים ושתים, שנה.  ל ויעש אחאב בן-עמרי הרע, בעיני יהוה--מכל, אשר לפניו.  לא ויהי הנקל לכתו, בחטאות ירבעם בן-נבט; ויקח אשה את-איזבל, בת-אתבעל מלך צידנים, וילך ויעבד את-הבעל, וישתחו לו.  לב ויקם מזבח, לבעל, בית הבעל, אשר בנה בשמרון.  לג ויעש אחאב, את-האשרה; ויוסף אחאב לעשות, להכעיס את-יהוה אלהי ישראל, מכל מלכי ישראל, אשר היו לפניו.  לד בימיו בנה חיאל, בית האלי--את-יריחה:  באבירם בכרו יסדה, ובשגיב ובשגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר יהוה, אשר דבר ביד יהושע בן-נון.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה