תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק י

א ומלכת-שבא, שמעת את-שמע שלמה--לשם יהוה; ותבא לנסתו, בחידות.  ב ותבא ירושלמה, בחיל כבד מאד, גמלים נשאים בשמים וזהב רב-מאד, ואבן יקרה; ותבא, אל-שלמה, ותדבר אליו, את כל-אשר היה עם-לבבה.  ג ויגד-לה שלמה, את-כל-דבריה:  לא-היה דבר נעלם מן-המלך, אשר לא הגיד לה.  ד ותרא, מלכת-שבא, את, כל-חכמת שלמה; והבית, אשר בנה.  ה ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתו ומלבשיהם, ומשקיו, ועלתו, אשר יעלה בית יהוה; ולא-היה בה עוד, רוח.  ו ותאמר, אל-המלך, אמת היה הדבר, אשר שמעתי בארצי--על-דבריך, ועל-חכמתך.  ז ולא-האמנתי לדברים, עד אשר-באתי ותראינה עיני, והנה לא-הגד-לי, החצי:  הוספת חכמה וטוב, אל-השמועה אשר שמעתי.  ח אשרי אנשיך, אשרי עבדיך אלה, העמדים לפניך תמיד, השמעים את-חכמתך.  ט יהי יהוה אלהיך, ברוך, אשר חפץ בך, לתתך על-כסא ישראל--באהבת יהוה את-ישראל, לעלם, וישימך למלך, לעשות משפט וצדקה.  י ותתן למלך מאה ועשרים ככר זהב, ובשמים הרבה מאד--ואבן יקרה; לא בא כבשם ההוא עוד לרב, אשר-נתנה מלכת-שבא למלך שלמה.  יא וגם אני חירם, אשר-נשא זהב מאופיר:  הביא מאפיר עצי אלמגים, הרבה מאד--ואבן יקרה.  יב ויעש המלך את-עצי האלמגים מסעד לבית-יהוה, ולבית המלך, וכנרות ונבלים, לשרים; לא בא-כן עצי אלמגים, ולא נראה, עד, היום הזה.  יג והמלך שלמה נתן למלכת-שבא, את-כל-חפצה אשר שאלה, מלבד אשר נתן-לה, כיד המלך שלמה; ותפן ותלך לארצה, היא ועבדיה.  {פ}

יד ויהי משקל הזהב, אשר-בא לשלמה בשנה אחת--שש מאות ששים ושש, ככר זהב.  טו לבד מאנשי התרים, ומסחר הרכלים, וכל-מלכי הערב, ופחות הארץ.  טז ויעש המלך שלמה מאתים צנה, זהב שחוט; שש-מאות זהב, יעלה על-הצנה האחת.  יז ושלש-מאות מגנים, זהב שחוט--שלשת מנים זהב, יעלה על-המגן האחת; ויתנם המלך, בית יער הלבנון.  {פ}

יח ויעש המלך כסא-שן, גדול; ויצפהו, זהב מופז.  יט שש מעלות לכסה, וראש-עגל לכסה מאחריו, וידת מזה ומזה, אל-מקום השבת; ושנים אריות, עמדים אצל הידות.  כ ושנים עשר אריים, עמדים שם על-שש המעלות--מזה ומזה; לא-נעשה כן, לכל-ממלכות.  כא וכל כלי משקה המלך שלמה, זהב, וכל כלי בית-יער הלבנון, זהב סגור:  אין כסף, לא נחשב בימי שלמה--למאומה.  כב כי אני תרשיש למלך בים, עם אני חירם; אחת לשלש שנים תבוא אני תרשיש, נשאת זהב וכסף, שנהבים וקפים, ותכיים.  כג ויגדל המלך שלמה, מכל מלכי הארץ--לעשר, ולחכמה.  כד וכל-הארץ--מבקשים, את-פני שלמה:  לשמע, את-חכמתו, אשר-נתן אלהים, בלבו.  כה והמה מבאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות, ונשק ובשמים, סוסים, ופרדים--דבר-שנה, בשנה.  {ס}

כו ויאסף שלמה, רכב ופרשים, ויהי-לו אלף וארבע-מאות רכב, ושנים-עשר אלף פרשים; וינחם בערי הרכב, ועם-המלך בירושלם.  כז ויתן המלך את-הכסף בירושלם, כאבנים; ואת הארזים, נתן כשקמים אשר-בשפלה--לרב.  כח ומוצא הסוסים אשר לשלמה, ממצרים; ומקוה--סחרי המלך, יקחו מקוה במחיר.  כט ותעלה ותצא מרכבה ממצרים, בשש מאות כסף, וסוס, בחמשים ומאה; וכן לכל-מלכי החתים, ולמלכי ארם--בידם יצאו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה