תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק ח

א אז יקהל שלמה את-זקני ישראל את-כל-ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל, אל-המלך שלמה--ירושלם:  להעלות את-ארון ברית-יהוה, מעיר דוד--היא ציון.  ב ויקהלו אל-המלך שלמה, כל-איש ישראל, בירח האתנים, בחג--הוא, החדש השביעי.  ג ויבאו, כל זקני ישראל; וישאו הכהנים, את-הארון.  ד ויעלו את-ארון יהוה, ואת-אהל מועד, ואת-כל-כלי הקדש, אשר באהל; ויעלו אתם, הכהנים והלוים.  ה והמלך שלמה, וכל-עדת ישראל הנועדים עליו, אתו, לפני הארון--מזבחים צאן ובקר, אשר לא-יספרו ולא ימנו מרב.  ו ויבאו הכהנים את-ארון ברית-יהוה אל-מקומו, אל-דביר הבית--אל-קדש הקדשים:  אל-תחת, כנפי הכרובים.  ז כי הכרובים פרשים כנפים, אל-מקום הארון; ויסכו הכרבים על-הארון ועל-בדיו, מלמעלה.  ח ויארכו, הבדים, ויראו ראשי הבדים מן-הקדש על-פני הדביר, ולא יראו החוצה; ויהיו שם, עד היום הזה.  ט אין, בארון, רק שני לחות האבנים, אשר הנח שם משה בחרב--אשר כרת יהוה עם-בני ישראל, בצאתם מארץ מצרים.  י ויהי, בצאת הכהנים מן-הקדש; והענן מלא, את-בית יהוה.  יא ולא-יכלו הכהנים לעמד לשרת, מפני הענן:  כי-מלא כבוד-יהוה, את-בית יהוה.  {פ}

יב אז, אמר שלמה:  יהוה אמר, לשכן בערפל.  יג בנה בניתי בית זבל, לך--מכון לשבתך, עולמים.  יד ויסב המלך, את-פניו, ויברך, את כל-קהל ישראל; וכל-קהל ישראל, עמד.  טו ויאמר, ברוך יהוה אלהי ישראל, אשר דבר בפיו, את דוד אבי; ובידו מלא, לאמר.  טז מן-היום, אשר הוצאתי את-עמי את-ישראל ממצרים, לא-בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל, לבנות בית להיות שמי שם; ואבחר בדוד, להיות על-עמי ישראל.  יז ויהי, עם-לבב דוד אבי--לבנות בית, לשם יהוה אלהי ישראל.  יח ויאמר יהוה, אל-דוד אבי, יען אשר היה עם-לבבך, לבנות בית לשמי--הטיבת, כי היה עם-לבבך.  יט רק אתה, לא תבנה הבית:  כי אם-בנך היצא מחלציך, הוא-יבנה הבית לשמי.  כ ויקם יהוה, את-דברו אשר דבר; ואקם תחת דוד אבי ואשב על-כסא ישראל, כאשר דבר יהוה, ואבנה הבית, לשם יהוה אלהי ישראל.  כא ואשם שם מקום לארון, אשר-שם ברית יהוה, אשר כרת עם-אבתינו, בהוציאו אתם מארץ מצרים.  {ס}

כב ויעמד שלמה, לפני מזבח יהוה, נגד, כל-קהל ישראל; ויפרש כפיו, השמים.  כג ויאמר, יהוה אלהי ישראל אין-כמוך אלהים, בשמים ממעל, ועל-הארץ מתחת:  שמר הברית, והחסד, לעבדיך, ההלכים לפניך בכל-לבם.  כד אשר שמרת, לעבדך דוד אבי, את אשר-דברת, לו; ותדבר בפיך ובידך מלאת, כיום הזה.  כה ועתה יהוה אלהי ישראל, שמר לעבדך דוד אבי את אשר דברת לו לאמר, לא-יכרת לך איש מלפני, ישב על-כסא ישראל:  רק אם-ישמרו בניך את-דרכם, ללכת לפני, כאשר הלכת, לפני.  כו ועתה, אלהי ישראל--יאמן נא, דבריך דברך, אשר דברת, לעבדך דוד אבי.  כז כי, האמנם, ישב אלהים, על-הארץ; הנה השמים ושמי השמים, לא יכלכלוך--אף, כי-הבית הזה אשר בניתי.  כח ופנית אל-תפלת עבדך, ואל-תחנתו--יהוה אלהי:  לשמע אל-הרנה ואל-התפלה, אשר עבדך מתפלל לפניך היום.  כט להיות עינך פתחת אל-הבית הזה, לילה ויום, אל-המקום, אשר אמרת יהיה שמי שם--לשמע, אל-התפלה, אשר יתפלל עבדך, אל-המקום הזה.  ל ושמעת אל-תחנת עבדך, ועמך ישראל, אשר יתפללו, אל-המקום הזה; ואתה תשמע אל-מקום שבתך, אל-השמים, ושמעת, וסלחת.  לא את אשר יחטא איש לרעהו, ונשא-בו אלה להאלתו; ובא, אלה לפני מזבחך--בבית הזה.  לב ואתה תשמע השמים, ועשית ושפטת את-עבדיך--להרשיע רשע, לתת דרכו בראשו; ולהצדיק צדיק, לתת לו כצדקתו.  לג בהנגף עמך ישראל, לפני אויב--אשר יחטאו-לך; ושבו אליך והודו את-שמך, והתפללו והתחננו אליך בבית הזה.  לד ואתה, תשמע השמים, וסלחת, לחטאת עמך ישראל; והשבתם, אל-האדמה, אשר נתת, לאבותם.  {ס}

לה בהעצר שמים ולא-יהיה מטר, כי יחטאו-לך; והתפללו אל-המקום הזה, והודו את-שמך, ומחטאתם ישובון, כי תענם.  לו ואתה תשמע השמים, וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל--כי תורם את-הדרך הטובה, אשר ילכו-בה; ונתתה מטר על-ארצך, אשר-נתתה לעמך לנחלה.  {ס}

לז רעב כי-יהיה בארץ, דבר כי-יהיה שדפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה, כי יצר-לו איבו, בארץ שעריו--כל-נגע, כל-מחלה.  לח כל-תפלה כל-תחנה, אשר תהיה לכל-האדם, לכל, עמך ישראל--אשר ידעון, איש נגע לבבו, ופרש כפיו, אל-הבית הזה.  לט ואתה תשמע השמים מכון שבתך, וסלחת ועשית, ונתת לאיש ככל-דרכיו, אשר תדע את-לבבו:  כי-אתה ידעת לבדך, את-לבב כל-בני האדם.  מ למען, יראוך, כל-הימים, אשר-הם חיים על-פני האדמה--אשר נתתה, לאבתינו.  מא וגם, אל-הנכרי, אשר לא-מעמך ישראל, הוא; ובא מארץ רחוקה, למען שמך.  מב כי ישמעון, את-שמך הגדול, ואת-ידך החזקה, וזרעך הנטויה; ובא והתפלל, אל-הבית הזה.  מג אתה תשמע השמים, מכון שבתך, ועשית, ככל אשר-יקרא אליך הנכרי--למען ידעון כל-עמי הארץ את-שמך, ליראה אתך כעמך ישראל, ולדעת, כי-שמך נקרא על-הבית הזה אשר בניתי.  מד כי-יצא עמך למלחמה על-איבו, בדרך אשר תשלחם; והתפללו אל-יהוה, דרך העיר אשר בחרת בה, והבית, אשר-בנתי לשמך.  מה ושמעת, השמים, את-תפלתם, ואת-תחנתם; ועשית, משפטם.  מו כי יחטאו-לך, כי אין אדם אשר לא-יחטא, ואנפת בם, ונתתם לפני אויב; ושבום שביהם אל-ארץ האויב, רחוקה או קרובה.  מז והשיבו, אל-לבם, בארץ, אשר נשבו-שם; ושבו והתחננו אליך, בארץ שביהם לאמר, חטאנו והעוינו, רשענו.  מח ושבו אליך, בכל-לבבם ובכל-נפשם, בארץ איביהם, אשר-שבו אתם; והתפללו אליך, דרך ארצם אשר נתתה לאבותם, העיר אשר בחרת, והבית אשר-בנית בניתי לשמך.  מט ושמעת השמים מכון שבתך, את-תפלתם ואת-תחנתם; ועשית, משפטם.  נ וסלחת לעמך אשר חטאו-לך, ולכל-פשעיהם אשר פשעו-בך; ונתתם לרחמים לפני שביהם, ורחמום.  נא כי-עמך ונחלתך, הם, אשר הוצאת ממצרים, מתוך כור הברזל.  נב להיות עיניך פתחת אל-תחנת עבדך, ואל-תחנת עמך ישראל, לשמע אליהם, בכל קראם אליך.  נג כי-אתה הבדלתם לך, לנחלה, מכל, עמי הארץ:  כאשר דברת ביד משה עבדך, בהוציאך את-אבתינו ממצרים--אדני יהוה.  {פ}

נד ויהי ככלות שלמה, להתפלל אל-יהוה, את כל-התפלה והתחנה, הזאת; קם מלפני מזבח יהוה, מכרע על-ברכיו, וכפיו, פרשות השמים.  נה ויעמד--ויברך, את כל-קהל ישראל:  קול גדול, לאמר.  נו ברוך יהוה, אשר נתן מנוחה לעמו ישראל, ככל, אשר דבר:  לא-נפל דבר אחד, מכל דברו הטוב, אשר דבר, ביד משה עבדו.  נז יהי יהוה אלהינו עמנו, כאשר היה עם-אבתינו:  אל-יעזבנו, ואל-יטשנו.  נח להטות לבבנו, אליו--ללכת בכל-דרכיו, ולשמר מצותיו וחקיו ומשפטיו, אשר צוה, את-אבתינו.  נט ויהיו דברי אלה, אשר התחננתי לפני יהוה, קרבים אל-יהוה אלהינו, יומם ולילה:  לעשות משפט עבדו, ומשפט עמו ישראל--דבר-יום ביומו.  ס למען, דעת כל-עמי הארץ, כי יהוה, הוא האלהים:  אין, עוד.  סא והיה לבבכם שלם, עם יהוה אלהינו, ללכת בחקיו ולשמר מצותיו, כיום הזה.  סב והמלך, וכל-ישראל עמו, זבחים זבח, לפני יהוה.  סג ויזבח שלמה, את זבח השלמים אשר זבח ליהוה, בקר עשרים ושנים אלף, וצאן מאה ועשרים אלף; ויחנכו את-בית יהוה, המלך וכל-בני ישראל.  סד ביום ההוא, קדש המלך את-תוך החצר אשר לפני בית-יהוה--כי-עשה שם את-העלה ואת-המנחה, ואת חלבי השלמים:  כי-מזבח הנחשת, אשר לפני יהוה, קטן מהכיל את-העלה ואת-המנחה, ואת חלבי השלמים.  סה ויעש שלמה בעת-ההיא את-החג וכל-ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד-נחל מצרים, לפני יהוה אלהינו, שבעת ימים, ושבעת ימים--ארבעה עשר, יום.  סו ביום השמיני שלח את-העם, ויברכו את-המלך; וילכו לאהליהם, שמחים וטובי לב, על כל-הטובה אשר עשה יהוה לדוד עבדו, ולישראל עמו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה