תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק ג

א ויתחתן שלמה, את-פרעה מלך מצרים; ויקח את-בת-פרעה, ויביאה אל-עיר דוד, עד כלתו לבנות את-ביתו ואת-בית יהוה, ואת-חומת ירושלם סביב.  ב רק העם, מזבחים בבמות:  כי לא-נבנה בית לשם יהוה, עד הימים ההם.  {פ}

ג ויאהב שלמה, את-יהוה, ללכת, בחקות דוד אביו:  רק, בבמות--הוא מזבח, ומקטיר.  ד וילך המלך גבענה לזבח שם, כי-היא הבמה הגדולה; אלף עלות יעלה שלמה, על המזבח ההוא.  ה בגבעון, נראה יהוה אל-שלמה--בחלום הלילה; ויאמר אלהים, שאל מה אתן-לך.  ו ויאמר שלמה, אתה עשית עם-עבדך דוד אבי חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב, עמך; ותשמר-לו, את-החסד הגדול הזה, ותתן-לו בן ישב על-כסאו, כיום הזה.  ז ועתה, יהוה אלהי, אתה המלכת את-עבדך, תחת דוד אבי; ואנכי נער קטן, לא אדע צאת ובא.  ח ועבדך--בתוך עמך, אשר בחרת:  עם-רב, אשר לא-ימנה ולא יספר מרב.  ט ונתת לעבדך לב שמע, לשפט את-עמך, להבין, בין-טוב לרע:  כי מי יוכל לשפט, את-עמך הכבד הזה.  י וייטב הדבר, בעיני אדני:  כי שאל שלמה, את-הדבר הזה.  יא ויאמר אלהים אליו, יען אשר שאלת את-הדבר הזה ולא-שאלת לך ימים רבים ולא-שאלת לך עשר, ולא שאלת, נפש איביך; ושאלת לך הבין, לשמע משפט.  יב הנה עשיתי, כדבריך; הנה נתתי לך, לב חכם ונבון, אשר כמוך לא-היה לפניך, ואחריך לא-יקום כמוך.  יג וגם אשר לא-שאלת נתתי לך, גם-עשר גם-כבוד:  אשר לא-היה כמוך איש במלכים, כל-ימיך.  יד ואם תלך בדרכי, לשמר חקי ומצותי, כאשר הלך, דויד אביך--והארכתי, את-ימיך.  {ס}

טו ויקץ שלמה, והנה חלום; ויבוא ירושלם ויעמד לפני ארון ברית-אדני, ויעל עלות ויעש שלמים, ויעש משתה, לכל-עבדיו.  {פ}

טז אז תבאנה, שתים נשים זנות--אל-המלך; ותעמדנה, לפניו.  יז ותאמר האשה האחת, בי אדני, אני והאשה הזאת, ישבת בבית אחד; ואלד עמה, בבית.  יח ויהי ביום השלישי, ללדתי, ותלד, גם-האשה הזאת; ואנחנו יחדו, אין-זר אתנו בבית, זולתי שתים-אנחנו, בבית.  יט וימת בן-האשה הזאת, לילה, אשר שכבה, עליו.  כ ותקם בתוך הלילה ותקח את-בני מאצלי, ואמתך ישנה, ותשכיבהו, בחיקה; ואת-בנה המת, השכיבה בחיקי.  כא ואקם בבקר להיניק את-בני, והנה-מת; ואתבונן אליו בבקר, והנה לא-היה בני אשר ילדתי.  כב ותאמר האשה האחרת לא כי, בני החי ובנך המת, וזאת אמרת לא כי, בנך המת ובני החי; ותדברנה, לפני המלך.  כג ויאמר המלך--זאת אמרת, זה-בני החי ובנך המת; וזאת אמרת לא כי, בנך המת ובני החי.  {פ}

כד ויאמר המלך, קחו לי-חרב; ויבאו החרב, לפני המלך.  כה ויאמר המלך, גזרו את-הילד החי לשנים; ותנו את-החצי לאחת, ואת-החצי לאחת.  כו ותאמר האשה אשר-בנה החי אל-המלך, כי-נכמרו רחמיה על-בנה, ותאמר בי אדני תנו-לה את-הילוד החי, והמת אל-תמיתהו; וזאת אמרת, גם-לי גם-לך לא יהיה--גזרו.  כז ויען המלך ויאמר, תנו-לה את-הילוד החי, והמת, לא תמיתהו:  היא, אמו.  {ס}  כח וישמעו כל-ישראל, את-המשפט אשר שפט המלך, ויראו, מפני המלך:  כי ראו, כי-חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה