תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק ב

א ויקרבו ימי-דוד, למות; ויצו את-שלמה בנו, לאמר.  ב אנכי הלך, בדרך כל-הארץ; וחזקת, והיית לאיש.  ג ושמרת את-משמרת יהוה אלהיך, ללכת בדרכיו לשמר חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו, ככתוב, בתורת משה--למען תשכיל, את כל-אשר תעשה, ואת כל-אשר תפנה, שם.  ד למען יקים יהוה את-דברו, אשר דבר עלי לאמר, אם-ישמרו בניך את-דרכם ללכת לפני באמת, בכל-לבבם ובכל-נפשם:  לאמר--לא-יכרת לך איש, מעל כסא ישראל.  ה וגם אתה ידעת את אשר-עשה לי יואב בן-צרויה, אשר עשה לשני-שרי צבאות ישראל לאבנר בן-נר ולעמשא בן-יתר ויהרגם, וישם דמי-מלחמה, בשלם; ויתן דמי מלחמה, בחגרתו אשר במתניו, ובנעלו, אשר ברגליו.  ו ועשית, כחכמתך; ולא-תורד שיבתו בשלם, שאל.  ז ולבני ברזלי הגלעדי תעשה-חסד, והיו באכלי שלחנך:  כי-כן, קרבו אלי, בברחי, מפני אבשלום אחיך.  ח והנה עמך שמעי בן-גרא בן-הימיני, מבחרים, והוא קללני קללה נמרצת, ביום לכתי מחנים; והוא-ירד לקראתי, הירדן, ואשבע לו ביהוה לאמר, אם-אמיתך בחרב.  ט ועתה, אל-תנקהו, כי איש חכם, אתה; וידעת את אשר תעשה-לו, והורדת את-שיבתו בדם שאול.  י וישכב דוד, עם-אבתיו; ויקבר, בעיר דוד.  {פ}

יא והימים, אשר מלך דוד על-ישראל, ארבעים, שנה:  בחברון מלך, שבע שנים, ובירושלם מלך, שלשים ושלש שנים.  יב ושלמה--ישב, על-כסא דוד אביו; ותכן מלכתו, מאד.  {ס}

יג ויבא אדניהו בן-חגית, אל-בת-שבע אם-שלמה, ותאמר, השלום באך; ויאמר, שלום.  יד ויאמר, דבר לי אליך; ותאמר, דבר.  טו ויאמר, את ידעת כי-לי היתה המלוכה, ועלי שמו כל-ישראל פניהם, למלך; ותסב המלוכה ותהי לאחי, כי מיהוה היתה לו.  טז ועתה, שאלה אחת אנכי שאל מאתך--אל-תשבי, את-פני; ותאמר אליו, דבר.  יז ויאמר, אמרי-נא לשלמה המלך, כי לא-ישיב, את-פניך; ויתן-לי את-אבישג השונמית, לאשה.  יח ותאמר בת-שבע, טוב; אנכי, אדבר עליך אל-המלך.  יט ותבא בת-שבע אל-המלך שלמה, לדבר-לו על-אדניהו; ויקם המלך לקראתה וישתחו לה, וישב על-כסאו, וישם כסא לאם המלך, ותשב לימינו.  כ ותאמר, שאלה אחת קטנה אנכי שאלת מאתך--אל-תשב, את-פני; ויאמר-לה המלך שאלי אמי, כי לא-אשיב את-פניך.  כא ותאמר, יתן את-אבישג השנמית, לאדניהו אחיך, לאשה.  כב ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, ולמה את שאלת את-אבישג השנמית לאדניהו, ושאלי-לו את-המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני; ולו ולאביתר הכהן, וליואב בן-צרויה.  {פ}

כג וישבע המלך שלמה, ביהוה לאמר:  כה יעשה-לי אלהים, וכה יוסיף, כי בנפשו, דבר אדניהו את-הדבר הזה.  כד ועתה, חי-יהוה אשר הכינני ויושיביני ויושיבני על-כסא דוד אבי, ואשר עשה-לי בית, כאשר דבר:  כי היום, יומת אדניהו.  כה וישלח המלך שלמה, ביד בניהו בן-יהוידע; ויפגע-בו, וימת.  {ס}

כו ולאביתר הכהן אמר המלך, ענתת לך על-שדיך--כי איש מות, אתה; וביום הזה לא אמיתך, כי-נשאת את-ארון אדני יהוה לפני דוד אבי, וכי התענית, בכל אשר-התענה אבי.  כז ויגרש שלמה את-אביתר, מהיות כהן ליהוה, למלא את-דבר יהוה, אשר דבר על-בית עלי בשלה.  {פ}

כח והשמעה, באה עד-יואב, כי יואב נטה אחרי אדניה, ואחרי אבשלום לא נטה; וינס יואב אל-אהל יהוה, ויחזק בקרנות המזבח.  כט ויגד למלך שלמה, כי נס יואב אל-אהל יהוה, והנה, אצל המזבח; וישלח שלמה את-בניהו בן-יהוידע, לאמר--לך פגע-בו.  ל ויבא בניהו אל-אהל יהוה, ויאמר אליו כה-אמר המלך צא, ויאמר לא, כי פה אמות; וישב בניהו את-המלך דבר לאמר, כה-דבר יואב וכה ענני.  לא ויאמר לו המלך, עשה כאשר דבר, ופגע-בו, וקברתו; והסירת דמי חנם, אשר שפך יואב, מעלי, ומעל בית אבי.  לב והשיב יהוה את-דמו על-ראשו, אשר פגע בשני-אנשים צדקים וטבים ממנו ויהרגם בחרב--ואבי דוד, לא ידע:  את-אבנר בן-נר שר-צבא ישראל, ואת-עמשא בן-יתר שר-צבא יהודה.  לג ושבו דמיהם בראש יואב, ובראש זרעו לעלם; ולדוד ולזרעו ולביתו ולכסאו יהיה שלום, עד-עולם--מעם יהוה.  לד ויעל, בניהו בן-יהוידע, ויפגע-בו, וימתהו; ויקבר בביתו, במדבר.  לה ויתן המלך את-בניהו בן-יהוידע, תחתיו--על-הצבא; ואת-צדוק הכהן נתן המלך, תחת אביתר.  לו וישלח המלך, ויקרא לשמעי, ויאמר לו בנה-לך בית בירושלם, וישבת שם; ולא-תצא משם, אנה ואנה.  לז והיה ביום צאתך, ועברת את-נחל קדרון--ידע תדע, כי מות תמות:  דמך, יהיה בראשך.  לח ויאמר שמעי למלך, טוב הדבר, כאשר דבר אדני המלך, כן יעשה עבדך; וישב שמעי בירושלם, ימים רבים.  {ס}

לט ויהי, מקץ שלש שנים, ויברחו שני-עבדים לשמעי, אל-אכיש בן-מעכה מלך גת; ויגידו לשמעי לאמר, הנה עבדיך בגת.  מ ויקם שמעי, ויחבש את-חמרו, וילך גתה אל-אכיש, לבקש את-עבדיו; וילך שמעי, ויבא את-עבדיו מגת.  {ס}

מא ויגד, לשלמה:  כי-הלך שמעי מירושלם גת, וישב.  מב וישלח המלך ויקרא לשמעי, ויאמר אליו הלוא השבעתיך ביהוה ואעד בך לאמר, ביום צאתך והלכת אנה ואנה, ידע תדע כי מות תמות; ותאמר אלי טוב הדבר, שמעתי.  מג ומדוע--לא שמרת, את שבעת יהוה; ואת-המצוה, אשר-צויתי עליך.  מד ויאמר המלך אל-שמעי, אתה ידעת את כל-הרעה אשר ידע לבבך, אשר עשית, לדוד אבי; והשיב יהוה את-רעתך, בראשך.  מה והמלך שלמה, ברוך; וכסא דוד, יהיה נכון לפני יהוה--עד-עולם.  מו ויצו המלך, את-בניהו בן-יהוידע, ויצא, ויפגע-בו וימת; והממלכה נכונה, ביד-שלמה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה