תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה


מלכים א פרק א

א והמלך דוד זקן, בא בימים; ויכסהו, בבגדים, ולא יחם, לו.  ב ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדני המלך נערה בתולה, ועמדה לפני המלך, ותהי-לו סכנת; ושכבה בחיקך, וחם לאדני המלך.  ג ויבקשו נערה יפה, בכל גבול ישראל; וימצאו, את-אבישג השונמית, ויבאו אתה, למלך.  ד והנערה, יפה עד-מאד; ותהי למלך סכנת ותשרתהו, והמלך לא ידעה.  ה ואדניה בן-חגית מתנשא לאמר, אני אמלך; ויעש לו, רכב ופרשים, וחמשים איש, רצים לפניו.  ו ולא-עצבו אביו מימיו לאמר, מדוע ככה עשית; וגם-הוא טוב-תאר מאד, ואתו ילדה אחרי אבשלום.  ז ויהיו דבריו--עם יואב בן-צרויה, ועם אביתר הכהן; ויעזרו, אחרי אדניה.  ח וצדוק הכהן ובניהו בן-יהוידע ונתן הנביא, ושמעי ורעי, והגבורים, אשר לדוד--לא היו, עם-אדניהו.  ט ויזבח אדניהו, צאן ובקר ומריא, עם אבן הזחלת, אשר-אצל עין רגל; ויקרא, את-כל-אחיו בני המלך, ולכל-אנשי יהודה, עבדי המלך.  י ואת-נתן הנביא ובניהו ואת-הגבורים, ואת-שלמה אחיו--לא קרא.  יא ויאמר נתן, אל-בת-שבע אם-שלמה לאמר, הלוא שמעת, כי מלך אדניהו בן-חגית; ואדנינו דוד, לא ידע.  יב ועתה, לכי איעצך נא עצה:  ומלטי, את-נפשך, ואת-נפש בנך, שלמה.  יג לכי ובאי אל-המלך דוד, ואמרת אליו הלא-אתה אדני המלך נשבעת לאמתך לאמר, כי-שלמה בנך ימלך אחרי, והוא ישב על-כסאי; ומדוע, מלך אדניהו.  יד הנה, עודך מדברת שם--עם-המלך; ואני אבוא אחריך, ומלאתי את-דבריך.  טו ותבא בת-שבע אל-המלך החדרה, והמלך זקן מאד; ואבישג, השונמית, משרת, את-המלך.  טז ותקד בת-שבע, ותשתחו למלך; ויאמר המלך, מה-לך.  יז ותאמר לו, אדני אתה נשבעת ביהוה אלהיך לאמתך, כי-שלמה בנך, ימלך אחרי; והוא, ישב על-כסאי.  יח ועתה, הנה אדניה מלך; ועתה אדני המלך, לא ידעת.  יט ויזבח שור ומריא-וצאן, לרב,  {פ}
 
ויקרא לכל-בני המלך, ולאביתר הכהן וליאב שר הצבא; ולשלמה עבדך, לא קרא.  כ ואתה אדני המלך, עיני כל-ישראל עליך:  להגיד להם--מי ישב על-כסא אדני-המלך, אחריו.  כא והיה, כשכב אדני-המלך עם-אבתיו; והייתי, אני ובני שלמה--חטאים.  כב והנה עודנה מדברת, עם-המלך; ונתן הנביא, בא.  כג ויגידו למלך לאמר, הנה נתן הנביא; ויבא לפני המלך, וישתחו למלך על-אפיו ארצה.  כד ויאמר, נתן, אדני המלך, אתה אמרת אדניהו ימלך אחרי; והוא, ישב על-כסאי.  כה כי ירד היום, ויזבח שור ומריא-וצאן לרב, ויקרא לכל-בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן, והנם אכלים ושתים לפניו; ויאמרו, יחי המלך אדניהו.  כו ולי אני-עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בן-יהוידע, ולשלמה עבדך--לא קרא.  כז אם, מאת אדני המלך, נהיה, הדבר הזה; ולא הודעת, את-עבדיך (עבדך), מי ישב על-כסא אדני-המלך, אחריו.  {ס}

כח ויען המלך דוד ויאמר, קראו-לי לבת-שבע; ותבא לפני המלך, ותעמד לפני המלך.  כט וישבע המלך, ויאמר:  חי-יהוה, אשר-פדה את-נפשי מכל-צרה.  ל כי כאשר נשבעתי לך ביהוה אלהי ישראל, לאמר, כי-שלמה בנך ימלך אחרי, והוא ישב על-כסאי תחתי:  כי כן אעשה, היום הזה.  לא ותקד בת-שבע אפים ארץ, ותשתחו למלך; ותאמר--יחי אדני המלך דוד, לעלם.  {פ}

לב ויאמר המלך דוד, קראו-לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא, ולבניהו, בן-יהוידע; ויבאו, לפני המלך.  לג ויאמר המלך להם, קחו עמכם את-עבדי אדניכם, והרכבתם את-שלמה בני, על-הפרדה אשר-לי; והורדתם אתו, אל-גחון.  לד ומשח אתו שם צדוק הכהן ונתן הנביא, למלך--על-ישראל; ותקעתם, בשופר, ואמרתם, יחי המלך שלמה.  לה ועליתם אחריו, ובא וישב על-כסאי, והוא ימלך, תחתי; ואתו צויתי להיות נגיד, על-ישראל ועל-יהודה.  לו ויען בניהו בן-יהוידע את-המלך, ויאמר אמן:  כן יאמר יהוה, אלהי אדני המלך.  לז כאשר היה יהוה עם-אדני המלך, כן יהי (יהיה) עם-שלמה; ויגדל, את-כסאו, מכסא, אדני המלך דוד.  לח וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן-יהוידע, והכרתי והפלתי, וירכבו את-שלמה, על-פרדת המלך דוד; וילכו אתו, על-גחון.  לט ויקח צדוק הכהן את-קרן השמן, מן-האהל, וימשח, את-שלמה; ויתקעו, בשופר, ויאמרו כל-העם, יחי המלך שלמה.  מ ויעלו כל-העם, אחריו, והעם מחללים בחללים, ושמחים שמחה גדולה; ותבקע הארץ, בקולם.  מא וישמע אדניהו, וכל-הקראים אשר אתו, והם, כלו לאכל; וישמע יואב, את-קול השופר, ויאמר, מדוע קול-הקריה הומה.  מב עודנו מדבר, והנה יונתן בן-אביתר הכהן בא; ויאמר אדניהו בא, כי איש חיל אתה וטוב תבשר.  מג ויען, יונתן, ויאמר, לאדניהו:  אבל, אדנינו המלך-דוד המליך את-שלמה.  מד וישלח אתו-המלך את-צדוק הכהן ואת-נתן הנביא, ובניהו בן-יהוידע, והכרתי, והפלתי; וירכבו אתו, על פרדת המלך.  מה וימשחו אתו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגחון, ויעלו משם שמחים, ותהם, הקריה; הוא הקול, אשר שמעתם.  מו וגם ישב שלמה, על כסא המלוכה.  מז וגם-באו עבדי המלך, לברך את-אדנינו המלך דוד לאמר, ייטב אלהיך (אלהים) את-שם שלמה משמך, ויגדל את-כסאו מכסאך; וישתחו המלך, על-המשכב.  מח וגם-ככה, אמר המלך:  ברוך יהוה אלהי ישראל, אשר נתן היום ישב על-כסאי--ועיני ראות.  מט ויחרדו, ויקמו, כל-הקראים, אשר לאדניהו; וילכו, איש לדרכו.  נ ואדניהו, ירא מפני שלמה; ויקם וילך, ויחזק בקרנות המזבח.  נא ויגד לשלמה, לאמר, הנה אדניהו, ירא את-המלך שלמה; והנה אחז בקרנות המזבח, לאמר, ישבע-לי כיום המלך שלמה, אם-ימית את-עבדו בחרב.  נב ויאמר שלמה--אם יהיה לבן-חיל, לא-יפל משערתו ארצה; ואם-רעה תמצא-בו, ומת.  נג וישלח המלך שלמה, ויורדהו מעל המזבח, ויבא, וישתחו למלך שלמה; ויאמר-לו שלמה, לך לביתך.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלכים - הכול
מלכים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב - מלכים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה