תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מז

א ואתא יוסף, וחווי לפרעה, ואמר אבא ואחיי וענהון ותוריהון וכל דילהון, אתו מארעא דכנען; והא אינון, בארעא דגושן.  ב ומקצת אחוהי, דבר חמשא גוברין; ואקימינון, קודם פרעה.  ג ואמר פרעה לאחוהי, מא עובדיכון; ואמרו לפרעה, רען ענא עבדך--אף אנחנא, אף אבהתנא.  ד ואמרו לפרעה, לאיתותבא בארעא אתינא, ארי לית רעיא לענא דלעבדך, ארי תקיף כפנא בארעא דכנען; וכען ייתבון כען עבדך, בארעא דגושן.  ה ואמר פרעה, ליוסף למימר:  אבוך ואחך, אתו לוותך.  ו ארעא דמצריים, קודמך היא--בדשפיר בארעא, אותיב ית אבוך וית אחך:  ייתבון, בארעא דגושן--ואם ידעת ואית בהון גוברין דחילא, ותמנינון רבני גיתי על דילי.  ז ואייתי יוסף ית יעקוב אבוהי, ואקימיה קודם פרעה; ובריך יעקוב, ית פרעה.  ח ואמר פרעה, ליעקוב:  כמה, יומי שני חייך.  ט ואמר יעקוב, לפרעה, יומי שני תותבותי, מאה ותלתין שנין:  זעירין ובישין, הוו יומי שני חיי, ולא אדביקו ית יומי שני חיי אבהתיי, ביומי תותבותהון.  י ובריך יעקוב, ית פרעה; ונפק, מן קודם פרעה.  יא ואותיב יוסף, ית אבוהי וית אחוהי, ויהב להון אחסנא בארעא דמצריים, בדשפיר בארעא בארע רעמסס--כמא דפקיד פרעה.  יב וזן יוסף ית אבוהי וית אחוהי, וית כל בית אבוהי--לחמא, לפום טפלא.  יג ולחמא לית בכל ארעא, ארי תקיף כפנא לחדא; ואשתלהי, עמא דארעא דמצריים ועמא דארעא דכנען, מן קודם, כפנא.  יד ולקיט יוסף, ית כל כספא דאשתכח בארעא דמצריים ובארעא דכנען, בעבורא, דאינון זבנין; ואייתי יוסף ית כספא, לבית פרעה.  טו ושלים כספא, מארעא דמצריים ומארעא דכנען, ואתו כל מצראי לוות יוסף למימר הב לנא לחמא, ולמא נמות לקבלך:  ארי שלים, כספא.  טז ואמר יוסף הבו גיתיכון, ואתין לכון בגיתיכון--אם שלים, כספא.  יז ואיתיאו ית גיתיהון, לוות יוסף, ויהב להון יוסף לחמא בסוסוותא ובגיתי ענא ובגיתי תורי, ובחמריא; וזנינון בלחמא בכל גיתיהון, בשתא ההיא.  יח ושלימת, שתא ההיא, ואתו לוותיה בשתא תנייתא ואמרו ליה לא נכסי מן ריבוני, אלהין שלים כספא וגיתי בעירא לוות ריבוני:  לא אשתאר קודם ריבוני, אלהין גוויתנא וארענא.  יט למא נמות לעינך, אף אנחנא אף ארענא--קני יתנא וית ארענא, בלחמא; ונהי אנחנא וארענא, עבדין לפרעה, והב בר זרע וניחי ולא נמות, וארעא לא תבור.  כ וקנא יוסף ית כל ארעא דמצריים, לפרעה, ארי זבינו מצראי גבר חקליה, ארי תקיף עליהון כפנא; והות ארעא, לפרעה.  כא וית עמא--אעבר יתיה, מקרי לקרי:  מסוף תחום מצריים, ועד סופיה.  כב לחוד ארע כומריא, לא קנא:  ארי חולקא לכומריא מן קודם פרעה, ואכלין ית חולקהון דיהב להון פרעה--על כין, לא זבינו ית ארעהון.  כג ואמר יוסף לעמא, הא קניתי יתכון יומא דין וית ארעכון לפרעה; הא לכון בר זרעא, ותזרעון ית ארעא.  כד ויהי, באעולי עללתא, ותיתנון חד מן חמשא, לפרעה; וארבעא חולקין יהי לכון לבר זרע חקלא ולמיכלכון, ולאנש בתיכון--ולמיכל לטפלכון.  כה ואמרו, קיימתנא; נשכח רחמין בעיני ריבוני, ונהי עבדין לפרעה.  כו ושווי יתה יוסף לגזירא עד יומא הדין על ארעא דמצריים, דיהון יהבין חד מן חמשא--לפרעה:  לחוד ארע כומריא, בלחודיהון--לא הות, לפרעה.  כז ויתיב ישראל בארעא דמצריים, בארעא דגושן; ואחסינו בה, ונפישו וסגיאו לחדא.  כח וחיא יעקוב בארעא דמצריים, שבע עסרי שנין; והוה יומי יעקוב, שני חיוהי--מאה וארבעין ושבע, שנין.  כט וקריבו יומי ישראל, לממת, וקרא לבריה ליוסף ואמר ליה אם כען אשכחית רחמין בעינך, שו כען ידך תחות ירכי; ותעביד עימי טיבו וקשוט, לא כען תקברינני במצריים.  ל ואשכוב, עם אבהתיי, ותיטלינני ממצריים, ותקברינני בקבורתהון; ואמר, אנא אעביד כפתגמך.  לא ואמר, קיים לי--וקיים, ליה; וסגיד ישראל, על ריש ערסא.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ