תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מד

א ופקיד ית דממונא על ביתיה, למימר, מלי ית טועני גובריא עבורא, כמא דיכלין למטען; ושו כסף גבר, בפום טועניה.  ב וית כלידי כלידא דכספא, תשווי בפום טוענא דזעירא, וית, כסף זבינוהי; ועבד, כפתגמא דיוסף דמליל.  ג צפרא, נהר; וגובריא אתפטרו, אינון וחמריהון.  ד אינון נפקו מן קרתא, לא ארחיקו, ויוסף אמר לדממונא על ביתיה, קום רדוף בתר גובריא; ותדביקינון ותימר להון, למא שלימתון בשתא חלף טבתא.  ה הלא דין, דשתי ריבוני ביה, והוא, בדקא מבדיק ביה; אבאישתון, דעבדתון.  ו ואדביקינון; ומליל עימהון, ית פתגמיא האילין.  ז ואמרו ליה--למא ימליל ריבוני, כפתגמיא האילין; חס, לעבדך, מלמעבד, כפתגמא הדין.  ח הא כספא, דאשכחנא בפום טועננא--אתיבנהי לך, מארעא דכנען; ואיכדין, נגנוב מבית ריבונך, מנין דכסף, או מנין דדהב.  ט דישתכח עימיה מעבדך, יתקטיל; ואף אנחנא, נהי לריבוני לעבדין.  י ואמר, אף כען כפתגמיכון כין הוא:  דישתכח עימיה יהי לי עבדא, ואתון תהון זכאין.  יא ואוחיאו, ואחיתו גבר ית טועניה--לארעא; ופתחו, גבר טועניה.  יב ובלש--ברבא שרי, ובזעירא שיצי; ואשתכח, כלידא, בטוענא, דבנימין.  יג ובזעו, לבושיהון; ורמו גבר על חמריה, ותבו לקרתא.  יד ועאל יהודה ואחוהי לבית יוסף, והוא עד כען תמן; ונפלו קודמוהי, על ארעא.  טו ואמר להון יוסף, מא עובדא הדין דעבדתון; הלא ידעתון, ארי בדקא מבדיק גוברא דכוותי.  טז ואמר יהודה, מא נימר לריבוני, מא נמליל, ומא נזכי; מן קודם ה', אשתכח חובא בעבדך--הא אנחנא עבדין לריבוני, אף אנחנא אף דאשתכח כלידא בידיה.  יז ואמר--חס לי, מלמעבד דא; גוברא דאשתכח כלידא בידיה, הוא יהי לי עבדא, ואתון, סקו לשלם לוות אבוכון.  {ס}

יח וקריב לוותיה יהודה, ואמר בבעו ריבוני, ימליל כען עבדך פתגמא קודם ריבוני, ולא יתקף רוגזך בעבדך:  ארי כפרעה, כין את.  יט ריבוני שאיל, ית עבדוהי למימר:  האית לכון אבא, או אחא.  כ ואמרנא, לריבוני, אית לנא אבא סבא, ובר סיבתין זעיר; ואחוהי מית, ואשתאר הוא בלחודוהי לאימיה ואבוהי רחים ליה.  כא ואמרת, לעבדך, אחתוהי, לוותי; ואשווי עיני, עלוהי.  כב ואמרנא, לריבוני, לא ייכול עולימא, למשבק ית אבוהי:  אם ישבוק ית אבוהי, ימות.  כג ואמרת, לעבדך, אם לא ייחות אחוכון זעירא, עימכון--לא תיספון, למחזי אפיי.  כד והוה כד סליקנא, לוות עבדך אבא; וחווינא ליה--ית, פתגמי ריבוני.  כה ואמר, אבונא:  תובו, זבונו לנא זעיר עבורא.  כו ואמרנא, לא ניכול למיחת:  אם אית אחונא זעירא עימנא, וניחות--ארי לא ניכול למחזי אפי גוברא, ואחונא זעירא לייתוהי עימנא.  כז ואמר עבדך אבא, לנא:  אתון ידעתון, ארי תרין ילידת לי איתתי.  כח ונפק חד, מלוותי, ואמרית, ברם מקטל קטיל; ולא חזיתיה, עד כען.  כט ותדברון אף ית דין מן קודמיי, ויערעיניה מותא--ותחתון ית סיבתי, בבשתא לשאול.  ל וכען, כמיתא לוות עבדך אבא, ועולימא לייתוהי, עימנא; ונפשיה, חביבא ליה כנפשיה.  לא ויהי, כד יחזי ארי לית עולימא--וימות; ויחתון עבדך ית סיבת עבדך אבונא, בדוונא--לשאול.  לב ארי עבדך מערב בעולימא, מן אבא למימר:  אם לא אייתיניה לך, ואיהי חטי לאבא כל יומיא.  לג וכען, ייתיב כען עבדך תחות עולימא--עבדא, לריבוני; ועולימא, ייסק עם אחוהי.  לד ארי איכדין אסק לוות אבא, ועולימא לייתוהי עימי:  דלמא אחזי בבשתא, דתשכח ית אבא. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ