תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לז

א ויתיב יעקוב, בארע תותבות אבוהי--בארעא, דכנען.  ב אילין תולדת יעקוב, יוסף בר שבע עסרי שנין הוה רעי עם אחוהי בענא, והוא רבי עם בני בלהה ועם בני זלפה, נשי אבוהי; ואייתי יוסף ית טיבהון בישא, לאבוהון.  ג וישראל, רחים ית יוסף מכל בנוהי--ארי בר חכים הוא, ליה; ועבד ליה, כיתונא דפסי.  ד וחזו אחוהי, ארי יתיה רחים אבוהון מכל אחוהי--וסנו, יתיה; ולא צבן, למללא עימיה שלם.  ה וחלם יוסף חלמא, וחווי לאחוהי; ואוסיפו עוד, סנו יתיה.  ו ואמר, להון:  שמעו כען, חלמא הדין דחלמית.  ז והא אנחנא מאסרין אסרן, בגו חקלא, והא קמת אסרתי, ואף אזדקיפת; והא מסתחרן אסרתכון, וסגדן לאסרתי.  ח ואמרו ליה, אחוהי, המלכו את מדמי לממלך עלנא, או שולטן את סביר למשלט בנא; ואוסיפו עוד סנו יתיה, על חלמוהי ועל פתגמוהי.  ט וחלם עוד חלמא אוחרנא, ואשתעי יתיה לאחוהי; ואמר, הא חלמית חלמא עוד, והא שמשא וסיהרא וחד עסר כוכביא, סגדין לי.  י ואשתעי לאבוהי, ולאחוהי, ונזף ביה אבוהי, ואמר ליה מא חלמא הדין דחלמתא:  המיתא ניתי, אנא ואימך ואחך, למסגד לך, על ארעא.  יא וקניאו ביה, אחוהי; ואבוהי, נטר ית פתגמא.  יב ואזלו, אחוהי, למרעי ית ענא דאבוהון, בשכם.  יג ואמר ישראל ליוסף, הלא אחך רען בשכם--איתא, ואשלחינך לוותהון; ואמר ליה, האנא.  יד ואמר ליה, איזיל כען חזי ית שלם אחך וית שלם ענא, ואתיבני, פתגמא; ושלחיה ממישר חברון, ואתא לשכם.  טו ואשכחיה גוברא, והא טעי בחקלא; ושאליה גוברא למימר, מא את בעי.  טז ואמר, ית אחיי אנא בעי; חו כען לי, איכא אינון רען.  יז ואמר גוברא, נטלו מכא--ארי שמעית דאמרין, ניזיל לדותן; ואזל יוסף בתר אחוהי, ואשכחינון בדותן.  יח וחזו יתיה, מרחיק; ועד לא קריב לוותהון, וחשיבו עלוהי למקטליה.  יט ואמרו, גבר לאחוהי:  הא, מרי חלמיא דיכי--אתי.  כ וכען איתו ונקטליניה, ונרמיניה בחד מן גוביא, ונימר, חיתא בשתא אכלתיה; ונחזי, מא יהי בסוף חלמוהי.  כא ושמע ראובן, ושיזביה מידהון; ואמר, לא נקטליניה נפש.  כב ואמר להון ראובן, לא תישדון דם--רמו יתיה לגובא הדין דבמדברא, ויד לא תישטון ביה:  בדיל, לשיזבא יתיה מידהון, לאתבותיה, לוות אבוהי.  כג והוה, כד אתא יוסף לוות אחוהי; ואשלחו ית יוסף ית כיתוניה, ית כיתונא דפסי דעלוהי.  כד ונסבוהי--ורמו יתיה, לגובא; וגובא ריקן, לית ביה מיא.  כה ואסחרו, למיכל לחמא, וזקפו עיניהון וחזו, והא שיירת ערבאי אתיא מגלעד; וגמליהון טעינין, שעף וקטף ולטום--אזלין, לאחתא למצריים.  כו ואמר יהודה, לאחוהי:  מא ממון נתהני לנא, ארי נקטול ית אחונא, ונכסי, על דמיה.  כז איתו ונזבניניה לערבאי, וידנא לא תהי ביה, ארי אחונא בסרנא, הוא; וקבילו מיניה, אחוהי.  כח ועברו גוברי מדיינאי תגרי, ונגדו ואסיקו ית יוסף מן גובא, וזבינו ית יוסף, לערבאי בעסרין כסף; ואיתיאו ית יוסף, למצריים.  כט ותב ראובן לגובא, והא לית יוסף בגובא; ובזע, ית לבושוהי.  ל ותב לוות אחוהי, ואמר:  עולימא לייתוהי, ואנא לאן אנא אתי.  לא ונסיבו, ית כיתונא דיוסף; ונכסו צפיר בר עיזי, וטבלו ית כיתונא בדמא.  לב ושלחו ית כיתונא דפסי, ואיתיאו לאבוהון, ואמרו, דא אשכחנא:  אשתמודע כען, הכיתונא דברך היא--אם לא.  לג ואשתמודעה ואמר כיתונא דברי, חיתא בשתא אכלתיה; מקטל קטיל, יוסף.  לד ובזע יעקוב לבושוהי, ואסר שקא בחרציה; ואתאבל על בריה, יומין סגיאין.  לה וקמו כל בנוהי וכל בנתיה לנחמותיה, וסריב לקבלא תנחומין, ואמר, ארי איחות לוות ברי כד אבילנא לשאול; ובכא יתיה, אבוהי.  לו ומדיינאי--זבינו יתיה, למצריים:  לפוטיפר רבא דפרעה, רב קטוליא.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ