תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לה

א ואמר ה' ליעקוב, קום סק לבית אל ותיב תמן; ועביד תמן מדבח--לאל דאתגלי לך, במערקך מן קודם עשיו אחוך.  ב ואמר יעקוב לאנש ביתיה, ולכל דעימיה:  אעדו ית טעוות עממיא, דביניכון, ואידכו, ושנו כסותכון.  ג ונקום וניסק, לבית אל; ואעביד תמן מדבח, לאל דקביל צלותי ביומא דעקתי, והוה מימריה בסעדי, באורחא דאזלית.  ד ויהבו ליעקוב, ית כל טעוות עממיא דבידהון, וית קדשיא, דבאודניהון; וטמר יתהון יעקוב, תחות בוטמא דעם שכם.  ה ונטלו; והות דחלא מן קודם ה', על עממיא דבקרווי סחרניהון, ולא רדפו, בתר בני יעקוב.  ו ואתא יעקוב ללוז, דבארעא דכנען--היא, בית אל:  הוא, וכל עמא דעימיה.  ז ובנא תמן, מדבחא, וקרא לאתרא, אל בית אל:  ארי תמן, אתגלי ליה ה', במערקיה, מן קודם אחוהי.  ח ומיתת דבורה מינקתה דרבקה, ואתקברת מלרע לבית אל בשיפולי מישרא; וקרא שמיה, מישר בכיתא.  {פ}

ט ואתגלי ה' ליעקוב עוד, במיתוהי מפדן ארם; ובריך, יתיה.  י ואמר ליה ה', שמך יעקוב:  לא יתקרי שמך עוד יעקוב, אלהין ישראל יהי שמך, וקרא ית שמיה, ישראל.  יא ואמר ליה ה' אנא אל שדיי, פוש וסגי--עם וכנשת שבטין, יהון מינך; ומלכין דשלטין בעממיא, מינך ייפקון.  יב וית ארעא, דיהבית לאברהם וליצחק--לך אתנינה; ולבנך בתרך, אתין ית ארעא.  יג ואסתלק מעילווהי, יקרא דה', באתרא, דמליל עימיה.  יד ואקים יעקוב קמתא, באתרא דמליל עימיה--קמת אבנא; ונסיך עלה נסכין, ואריק עלה משחא.  טו וקרא יעקוב ית שמיה דאתרא, דמליל עימיה תמן ה'--בית אל.  טז ונטלו מבית אל, והוה עוד כרוב ארעא למיעל לאפרת; וילידת רחל, וקשיאת במילדה.  יז והוה בקשיותה, במילדה; ואמרת לה חיתא לא תדחלין, ארי אף דין ליך בר.  יח והוה במיפק נפשה, ארי מייתא, וקרת שמיה, בר דוויי; ואבוהי, קרא ליה בנימין.  יט ומיתת, רחל; ואתקברת באורח אפרת, היא בית לחם.  כ ואקים יעקוב קמתא, על קבורתה--היא קמת קבורתא דרחל, עד יומא דין.  כא ונטל, ישראל; ופרסיה למשכניה, מהלאה למגדלא דעדר.  כב והוה, כד שרא ישראל בארעא ההיא, ואזל ראובן ושכיב ית בלהה לחינתא דאבוהי, ושמע ישראל;  {פ}
 
והוו בני יעקוב, תרי עסר.  כג בני לאה, בוכריה דיעקוב ראובן; ושמעון ולוי ויהודה, ויששכר וזבולון.  כד בני רחל, יוסף ובנימין.  כה ובני בלהה אמתה דרחל, דן ונפתלי.  כו ובני זלפה אמתה דלאה, גד ואשר; אילין בני יעקוב, דאתיילידו ליה בפדן ארם.  כז ואתא יעקוב לוות יצחק אבוהי, לממרא קרית ארבע--היא חברון, דדר תמן אברהם ויצחק.  כח והוו, יומי יצחק--מאה ותמנן, שנין.  כט ואתנגיד יצחק ומית ואתכניש לעמיה, סיב וסבע יומין; וקברו יתיה, עשיו ויעקוב בנוהי.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ