תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לד

א ונפקת דינה בת לאה, דילידת ליעקוב, למחזי, בבנת ארעא.  ב וחזא יתה שכם בר חמור, חיוואה--רבא דארעא; ודבר יתה ושכיב יתה, ועניה.  ג ואתרעיאת נפשיה, בדינה בת יעקוב; ורחים, ית עולימתא, ומלי, על ליבה דעולימתא.  ד ואמר שכם, לחמור אבוהי למימר:  סב לי ית עולימתא הדא, לאיתו.  ה ויעקוב שמע, ארי סאיב ית דינה ברתיה, ובנוהי הוו עם גיתוהי, בחקלא; ושתיק יעקוב, עד מיתיהון.  ו ונפק חמור אבוהי דשכם, לוות יעקוב, למללא, עימיה.  ז ובני יעקוב עאלו מן חקלא, כד שמעו, ואתנסיסו גובריא, ותקיף להון לחדא:  ארי קלנא עבד בישראל, למשכב ית בת יעקוב, וכין, לא כשר דיתעביד.  ח ומליל חמור, עימהון למימר:  שכם ברי, אתרעיאת נפשיה בברתכון--הבו כען יתה ליה, לאיתו.  ט ואתחתנו, בנא:  בנתכון, תיתנון לנא, וית בנתנא, תיסבון לכון.  י ועימנא, תיתבון; וארעא, תהי קודמיכון--תיבו ועבידו בה סחורתא, ואחסינו בה.  יא ואמר שכם לאבוהא ולאחהא, אשכח רחמין בעיניכון; ודתימרון לי, אתין.  יב אסגו עליי לחדא, מוהרין ומתנן, ואתין, כמא דתימרון לי; והבו לי ית עולימתא, לאיתו.  יג ואתיבו בני יעקוב ית שכם וית חמור אבוהי, בחוכמא--ומלילו:  דסאיב, ית דינה אחתהון.  יד ואמרו להון, לא ניכול למעבד פתגמא הדין--למיתן ית אחתנא, לגבר דליה עורלה:  ארי חיסודא היא, לנא.  טו ברם בדא, ניטפס לכון:  אם תהון כוותנא, למגזר לכון כל דכורא.  טז וניתין ית בנתנא לכון, וית בנתכון ניסב לנא; וניתיב עימכון, ונהי לעמא חד.  יז ואם לא תקבלון מיננא, למגזר--ונדבר ית ברתנא, וניזיל.  יח ושפרו פתגמיהון, בעיני חמור, ובעיני, שכם בר חמור.  יט ולא אוחר עולימא למעבד פתגמא, ארי אתרעי בבת יעקוב; והוא יקיר, מכול בית אבוהי.  כ ואתא חמור ושכם בריה, לתרע קרתהון; ומלילו עם אנשי קרתהון, למימר.  כא גובריא האילין שלם אינון עימנא, וייתבון בארעא ויעבדון בה סחורתא, וארעא הא פתיות ידין, קודמיהון; ית בנתהון ניסב לנא לנשין, וית בנתנא ניתין להון.  כב ברם בדא ייטפסון לנא גובריא, למיתב עימנא--למהוי, לעמא חד:  במגזר לנא כל דכורא, כמא דאינון גזירין.  כג גיתיהון וקניינהון וכל בעירהון, הלא דילנא אינון; ברם ניטפס להון, וייתבון עימנא.  כד וקבילו מן חמור ומן שכם בריה, כל נפקי תרע קרתיה; וגזרו, כל דכורא--כל נפקי, תרע קרתיה.  כה והוה ביומא תליתאה כד תקיפו עליהון כיביהון, ונסיבו תרין בני יעקוב שמעון ולוי אחי דינה גבר חרביה, ועאלו על קרתא, דיתבא לרוחצן; וקטלו, כל דכורא.  כו וית חמור וית שכם בריה, קטלו לפתגם דחרב; ודברו ית דינה מבית שכם, ונפקו.  כז בני יעקוב, עאלו לחלצא קטיליא, ובזו, קרתא--דסאיבו, אחתהון.  כח ית ענהון וית תוריהון, וית חמריהון, וית דבקרתא וית דבחקלא, בזו.  כט וית כל נכסיהון וית כל טפלהון וית נשיהון, שבו ובזו; וית, כל דבביתא.  ל ואמר יעקוב לשמעון וללוי, עכרתון יתי, למיתן דבבו בינא ובין יתיב ארעא, בכנענאה ובפריזאה; ואנא, עם דמניין, ויתכנשון עליי וימחונני, ואשתיצי אנא ואנש ביתי.  לא ואמרו:  הכנפקת ברא, יתעביד לאחתנא.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ