תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לג

א וזקף יעקוב עינוהי, וחזא והא עשיו אתי, ועימיה, ארבע מאה גוברא; ופליג ית בניא, על לאה ועל רחל, ועל, תרתין לחינתא.  ב ושווי ית לחינתא וית בניהון, קדמותא; וית לאה ובנהא בתראין, וית רחל וית יוסף בתראין.  ג והוא, עבר קודמיהון; וסגיד על ארעא שבע זמנין, עד מקרביה לוות אחוהי.  ד ורהט עשיו לקדמותיה וגפפיה, ונפל על צווריה ונשקיה; ובכו.  ה וזקף ית עינוהי, וחזא ית נשיא וית בניא, ואמר, מאן אילין לך; ואמר--בניא, דחן ה' ית עבדך.  ו וקריבא לחינתא אינין ובניהון, וסגידא.  ז וקריבת אף לאה ובנהא, וסגידו; ובתר כין, קריב יוסף ורחל--וסגידו.  ח ואמר, מא לך כל משריתא הדא דערעית; ואמר, לאשכחא רחמין בעיני ריבוני.  ט ואמר עשיו, אית לי סגי; אחי, אצלח בדילך.  י ואמר יעקוב, בבעו אם כען אשכחית רחמין בעינך, ותקביל תקרובתי, מן ידי:  ארי על כין חזיתינון לאפך, כחיזו אפי רברביא--ואתרעית לי.  יא קביל כען ית תקרובתי דאיתיתיאת לך, ארי רחים עליי ה' וארי אית לי כולא; ואתקיף ביה, וקביל.  יב ואמר, ניטול ונהך; ואהך, לקבלך.  יג ואמר ליה, ריבוני ידע ארי ינקיא רכיכין, וענא ותורי, מינקתא עליי; אם אדחוקינון יומא חד, וימותון כל ענא.  יד יעבר כען ריבוני, קודם עבדיה; ואנא אדבר בנייח, לרגל עבידתא דקדמיי ולרגל ינקיא, עד דאיתי לוות ריבוני, לשעיר.  טו ואמר עשיו--אשבוק כען עימך, מן עמא דעימי; ואמר למא דנן, אשכח רחמין בעיני ריבוני.  טז ותב ביומא ההוא עשיו לאורחיה, לשעיר.  יז ויעקוב נטל לסוכות, ובנא ליה ביתא; ולבעיריה עבד מטלן, על כין קרא שמיה דאתרא סוכות.  {ס}

יח ואתא יעקוב שלים לקרתא דשכם, דבארעא דכנען, במיתוהי, מפדן ארם; ושרא, לוקביל קרתא.  יט וזבן ית אחסנת חקלא, דפרסיה תמן למשכניה, מיד בני חמור, אבוהי דשכם--במאה, חורפן.  כ ואקים תמן, מדבחא; ופלח עלוהי--קודם אל, אלהא דישראל.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ