תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק כו

א והוה כפנא, בארעא, בר מכפנא קדמאה, דהוה ביומי אברהם; ואזל יצחק לוות אבימלך מלכא דפלשתאי, לגרר.  ב ואתגלי ליה ה', ואמר לא תיחות למצריים:  שרי בארעא, דאימר לך.  ג דור בארעא הדא, ויהי מימרי בסעדך ואברכינך:  ארי לך ולבנך, אתין ית כל ארעתא האילין, ואקים ית קיימא, דקיימית לאברהם אבוך.  ד ואסגי ית בנך, ככוכבי שמיא, ואתין לבנך, ית כל ארעתא האילין; ויתברכון בדיל בנך, כול עממי ארעא.  ה חלף, דקביל אברהם למימרי; ונטר, מטרת מימרי, פיקודיי, קיימיי ואורייתיי.  ו ויתיב יצחק, בגרר.  ז ושאילו אנשי אתרא, על עיסק איתתיה, ואמר, אחת היא:  ארי דחיל, למימר איתתי, דלמא יקטלונני אנשי אתרא על רבקה, ארי שפירת חיזו היא.  ח והוה, כד סגיאו ליה תמן יומיא, ואסתכי אבימלך מלכא דפלשתאי, מן חרכא; וחזא, והא יצחק מחייך, עם, רבקה איתתיה.  ט וקרא אבימלך ליצחק, ואמר ברם הא איתתך היא, ואיכדין אמרת, אחת היא; ואמר ליה, יצחק, ארי אמרית, דלמא אתקטיל עלה.  י ואמר אבימלך, מא דא עבדת לנא; כזעיר פון שכיב דמייחד בעמא, עם איתתך, ואיתיתא עלנא, חובא.  יא ופקיד אבימלך, ית כל עמא למימר:  דינזיק לגוברא הדין, ולאיתתיה--אתקטלא יתקטיל.  יב וזרע יצחק בארעא ההיא, ואשכח בשתא ההיא על חד מאה בדשערוהי; וברכיה, ה'.  יג ורבא, גוברא; ואזל אזיל סגי ורבי, עד דרבא לחדא.  יד והוו ליה גיתי ענא וגיתי תורי, ועבודה סגי; וקניאו ביה, פלשתאי.  טו וכל בירי, דחפרו עבדי אבוהי, ביומי, אברהם אבוהי--טמונין פלשתאי, ומלונין עפרא.  טז ואמר אבימלך, ליצחק:  איזיל, מעימנא, ארי תקיפת מיננא, לחדא.  יז ואזל מתמן, יצחק; ושרא בנחלא דגרר, ויתיב תמן.  יח ותב יצחק וחפר ית בירי דמיא, דחפרו ביומי אברהם אבוהי, וטמונין פלשתאי, בתר דמית אברהם; וקרא להון, שמהן, כשמהן, דהוה קרי להון אבוהי.  יט וחפרו עבדי יצחק, בנחלא; ואשכחו תמן--ביר, דמיין נבעין.  כ ונצו רעוותא דגרר, עם רעוותא דיצחק למימר--דילנא מיא; וקרא שמה דבירא עשק, ארי אתעסקו עימיה.  כא וחפרו ביר אוחרי, ונצו אף עלה; וקרא שמה, שטנה.  כב ואסתלק מתמן, וחפר ביר אוחרי, ולא נצו, עלה; וקרא שמה, רחובות, ואמר ארי כען אפתי ה' לנא, וניפוש בארעא.  כג וסליק מתמן, לבאר שבע.  כד ואתגלי ליה ה', בליליא ההוא, ואמר, אנא אלהיה דאברהם אבוך; לא תדחל, ארי בסעדך מימרי, ואברכינך ואסגי ית בנך, בדיל אברהם עבדי.  כה ובנא תמן מדבחא, וצלי בשמא דה', ופרסיה תמן, למשכניה; וכרו תמן עבדי יצחק, בירא.  כו ואבימלך, אתא לוותיה מגרר; וסיעת, מרחמוהי, ופיכול, רב חיליה.  כז ואמר להון יצחק, מדין אתיתון לוותי; ואתון סניתון יתי, ושלחתוני מלוותכון.  כח ואמרו, מחזא חזינא ארי הוה מימרא דה' בסעדך, ואמרנא תתקיים כען מומתא דהות בין אבהתנא, ביננא ובינך; ונגזר קיים, עימך.  כט אם תעביד עימנא בישא, כמא דלא אנזיקנך, וכמא דעבדנא עימך לחוד טב, ושלחנך בשלם; את כען, בריכא דה'.  ל ועבד להון משתיא, ואכלו ושתיאו.  לא ואקדימו בצפרא, וקיימו גבר לאחוהי; ושלחינון יצחק, ואזלו מלוותיה בשלם.  לב והוה ביומא ההוא, ואתו עבדי יצחק, וחוויאו ליה, על עיסק בירא דחפרו; ואמרו ליה, אשכחנא מיא.  לג וקרא יתה, שבעה; על כין שמה דקרתא באר שבע, עד יומא הדין.  {ס}

לד והוה עשיו, בר ארבעין שנין, ונסיב איתתא ית יהודית, בת בארי חיתאה--וית בשמת, בת אילון חיתאה.  לה והוואה, מסרבן ומרגזן, על מימר יצחק, ורבקה.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ