תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק כד

א ואברהם סיב, עאל ביומין; וה' בריך ית אברהם, בכולא.  ב ואמר אברהם, לעבדיה סבא דביתיה, דשליט, בכל דליה:  שו כען ידך, תחות ירכי.  ג ואקיים עלך--במימרא דה' אלהא דשמיא, ואלהא דארעא:  דלא תיסב איתתא, לברי, מבנת כנענאי, דאנא יתיב ביניהון.  ד אלהין לארעי ולילדותי, תיזיל; ותיסב איתתא, לברי ליצחק.  ה ואמר ליה, עבדא, מאים לא תיבי איתתא, למיתי בתריי לארעא הדא; האתבא אתיב ית ברך, לארעא דנפקתא מתמן.  ו ואמר ליה, אברהם:  אסתמר לך, דלמא תתיב ית ברי לתמן.  ז ה' אלהא דשמיא, דדברני מבית אבא ומארע ילדותי, ודמליל לי ודקיים לי למימר, לבנך אתין ית ארעא הדא--הוא, ישלח מלאכיה קודמך, ותיסב איתתא לברי, מתמן.  ח ואם לא תיבי איתתא, למיתי בתרך--ותהי זכא, ממומתי דא; לחוד ית ברי, לא תתיב לתמן.  ט ושווי עבדא ית ידיה, תחות ירכא דאברהם ריבוניה; וקיים ליה, על פתגמא הדין.  י ודבר עבדא עסרא גמלין מגמלי ריבוניה, ואזל, וכל טוב ריבוניה, בידיה; וקם, ואזל לארם דעל פרת--לקרתא דנחור.  יא ואשרי גמליא מברא לקרתא, עם בירא דמיא, לעידן רמשא, לעידן דנפקן מלייתא.  יב ואמר--ה' אלהיה דריבוני אברהם, זמין כען קודמיי יומא דין; ועביד טיבו, עם ריבוני אברהם.  יג האנא קאים, על עינא דמיא; ובנת אנשי קרתא, נפקן לממלי מיא.  יד ותהי עולימתא, דאימר לה ארכיני כען קולתיך ואשתי, ותימר אשת, ואף גמלך אשקי--יתה זמינתא, לעבדך ליצחק, ובה אדע, ארי עבדת טיבו עם ריבוני.  טו והוה הוא, עד לא שיצי למללא, והא רבקה נפקת דאתיילידת לבתואל בר מלכה, איתת נחור אחוהי דאברהם; וקולתה, על כתפה.  טז ועולימתא, שפירא למחזי לחדא--בתולתא, וגבר לא ידעה; ונחתת לעינא, ומלת קולתה וסליקת.  יז ורהט עבדא, לקדמותה; ואמר, אשקיני כען זעיר מיא מקולתיך.  יח ואמרת, אשת ריבוני; ואוחיאת, ואחיתת קולתה על ידה--ואשקיתיה.  יט ושיציאת, לאשקיותיה; ואמרת, אף לגמלך אמלי, עד דיספקון, למשתי.  כ ואוחיאת, ונפצת קולתה לבית שקיא, ורהטת עוד לבירא, לממלי; ומלת, לכל גמלוהי.  כא וגוברא שהי, בה מסתכל; שתיק--למידע האצלח ה' אורחיה, אם לא.  כב והוה, כד ספיקו גמליא למשתי, ונסיב גוברא קדשא דדהבא, תקלא מתקליה--ותרין שירין על ידהא, מתקל עסר סלעין דדהב מתקלהון.  כג ואמר בת מאן את, חווא כען לי; האית בית אבוייך אתר כשר לנא, למבת.  כד ואמרת ליה, בת בתואל אנא--בר מלכה, דילידת לנחור.  כה ואמרת ליה, אף תבנא אף כיסתא סגי עימנא--אף אתר, כשר למבת.  כו וכרע גוברא, וסגיד קודם ה'.  כז ואמר, בריך ה' אלהיה דריבוני אברהם, דלא מנע טיבותיה וקושטיה, מן ריבוני; אנא, באורח תקנא דברני ה', בית, אחוהי דריבוני.  כח ורהטת, עולימתא, וחוויאת, לבית אימה--כפתגמיא, האילין.  כט ולרבקה אחא, ושמיה לבן; ורהט לבן לוות גוברא לברא, לעינא.  ל והוה כד חזא ית קדשא, וית שיריא על ידי אחתיה, וכד שמע ית פתגמי רבקה אחתיה למימר, כדין מליל עימי גוברא; ואתא, לוות גוברא, והא קאים עילווי גמליא, על עינא.  לא ואמר, עול בריכא דה'; למא את קאים, בברא, ואנא פניתי ביתא, ואתר כשר לגמליא.  לב ועאל גוברא לביתא, ושרא מן גמליא; ויהב תבנא וכיסתא, לגמליא, ומיא לאסחאה רגלוהי, ורגלי גובריא דעימיה.  לג ושוויאו קודמוהי, למיכל, ואמר לא איכול, עד דאמליל פתגמיי; ואמר, מליל.  לד ואמר:  עבדא דאברהם, אנא.  לה וה' בריך ית ריבוני, לחדא--ורבא; ויהב ליה ען ותורין, וכסף ודהב, ועבדין ואמהן, וגמלין וחמרין.  לו וילידת שרה איתת ריבוני בר, לריבוני, בתר, דסיבת; ויהב ליה, ית כל דליה.  לז וקיים עליי ריבוני, למימר:  לא תיסב איתתא, לברי, מבנת כנענאי, דאנא יתיב בארעהון.  לח אלהין לבית אבא תיזיל, ולזרעיתי; ותיסב איתתא, לברי.  לט ואמרית, לריבוני:  מאים לא תיתי איתתא, בתריי.  מ ואמר, לי:  ה' דפלחית קודמוהי, ישלח מלאכיה עימך ויצלח אורחך, ותיסב איתתא לברי, מזרעיתי ומבית אבא.  מא בכין תהי זכא ממומתי, ארי תהך לזרעיתי; ואם לא ייתנון לך, ותהי זכא ממומתי.  מב ואתיתי יומא דין, לעינא; ואמרית, ה' אלהיה דריבוני אברהם, אם אית כען רעווא קודמך לאצלחא אורחי, דאנא אזיל עלה.  מג הא אנא קאים, על עינא דמיא; ותהי עולימתא, דתיפוק לממלי, ואימר לה, אשקיני כען זעיר מיא מקולתיך.  מד ותימר לי אף את אשת, ואף לגמלך אמלי--היא איתתא, דזמין ה' לבר ריבוני.  מה אנא עד לא שיציתי למללא בליבי, והא רבקה נפקת וקולתה על כתפה, ונחתת לעינא, ומלת; ואמרית לה, אשקיני כען.  מו ואוחיאת, ואחיתת קולתה מינה, ואמרת אשת, ואף גמלך אשקי; ושתיתי, ואף גמליא אשקיאת.  מז ושאילית יתה, ואמרית בת מאן את, ואמרת בת בתואל בר נחור, דילידת ליה מלכה; ושוויתי קדשא על אפה, ושיריא על ידהא.  מח וכרעית וסגידית, קודם ה'; ובריכית, ית ה' אלהיה דריבוני אברהם, דדברני באורח קשוט, למיסב ית בת אחוהי דריבוני לבריה.  מט וכען אם איתיכון עבדין טיבו וקשוט, עם ריבוני--חוו לי; ואם לא--חוו לי, ואתפני על ימינא או על סמאלא.  נ ואתיב לבן ובתואל ואמרו, מן קודם ה' נפק פתגמא; לית אנחנא יכלין למללא עימך, ביש או טב.  נא הא רבקה קודמך, דבר ואיזיל; ותהי איתתא לבר ריבונך, כמא דמליל ה'.  נב והוה, כד שמע עבדא דאברהם ית פתגמיהון; וסגיד על ארעא, קודם ה'.  נג ואפיק עבדא מנין דכסף ומנין דדהב, ולבושין, ויהב, לרבקה; ומגדנין--יהב לאחוהא, ולאימה.  נד ואכלו ושתיאו, הוא וגובריא דעימיה--ובתו; וקמו בצפרא, ואמר שלחוני לוות ריבוני.  נה ואמר אחוהא ואימה, תיתיב עולימתא עימנא עידן בעידן או עסרא ירחין; בתר כין, תיזיל.  נו ואמר להון לא תאחרון יתי, וה' אצלח אורחי; שלחוני, ואהך לוות ריבוני.  נז ואמרו, נקרי לעולימתא, ונשמע, מא דהיא אמרא.  נח וקרו לרבקה ואמרו לה, התיזלין עם גוברא הדין; ואמרת, איזיל.  נט ושלחו ית רבקה אחתהון, וית מינקתה, וית עבדא דאברהם, וית גוברוהי.  ס ובריכו ית רבקה, ואמרו לה--אחתנא, את הוואי לאלפין ולריבוון; ויירתון בנכי, ית קרווי סנאיהון.  סא וקמת רבקה ועולימתהא, ורכיבא על גמליא, ואזלא, בתר גוברא; ודבר עבדא ית רבקה, ואזל.  סב ויצחק עאל במיתוהי, מבירא דמלאך קיימא איתחזי עלה; והוא יתיב, בארע דרומא.  סג ונפק יצחק לצלאה בחקלא, למפני רמשא; וזקף עינוהי וחזא, והא גמליא אתן.  סד וזקפת רבקה ית עינהא, וחזת ית יצחק; ואתרכינת, מעל גמלא.  סה ואמרת לעבדא, מאן גוברא דיכי דמהליך בחקלא לקדמותנא, ואמר עבדא, הוא ריבוני; ונסיבת עיפא, ואתכסיאת.  סו ואשתעי עבדא, ליצחק, ית כל פתגמיא, דעבד.  סז ואעלה יצחק, למשכנא וחזא והא תקנין עובדהא כעובדי שרה אימיה, ונסיב ית רבקה והות ליה לאיתו, וריחמה; ואתנחם יצחק, בתר אימיה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ