תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יב

א ואמר ה' לאברם, איזיל לך מארעך ומילדותך ומבית אבוך, לארעא, דאחזינך.  ב ואעבדינך, לעם סגי, ואברכינך, וארבי שמך; ותהי, מברך.  ג ואבריך, מברכך, ומלטטך, אלוט; ויתברכון בדילך, כול זרעיית ארעא.  ד ואזל אברם, כמא דמליל עימיה ה', ואזל עימיה, לוט; ואברם, בר שבעין וחמיש שנין, במיפקיה, מחרן.  ה ודבר אברם ית שריי איתתיה וית לוט בר אחוהי, וית כל קניינהון דקנו, וית נפשתא, דשעבידו לאורייתא בחרן; ונפקו, למיזל לארעא דכנען, ואתו, לארעא דכנען.  ו ועבר אברם, בארעא, עד אתר שכם, עד מישר מורה; וכנענאה, בכין בארעא.  ז ואתגלי ה', לאברם, ואמר, לבנך אתין ית ארעא הדא; ובנא תמן מדבחא, קודם ה' דאתגלי ליה.  ח ואסתלק מתמן לטורא, ממדנח לבית אל--ופרסיה למשכניה; בית אל ממערבא, ועיי ממדנחא, ובנא תמן מדבחא קודם ה', וצלי בשמא דה'.  ט ונטל אברם, אזיל ונטיל לדרומא.  {פ}

י והוה כפנא, בארעא; ונחת אברם למצריים לאיתותבא תמן, ארי תקיף כפנא בארעא.  יא והוה, כד קריב למיעל למצריים; ואמר, לשריי איתתיה, הא כען ידענא, ארי איתתא שפירת חיזו את.  יב ויהי, ארי יחזון יתיך מצראי, ויימרון, איתתיה דא; ויקטלון יתי, ויתיך יקיימון.  יג אימרי כען, דאחת את--בדיל דייטב לי בדיליך, ותתקיים נפשי בפתגמכי.  יד והוה, כד עאל אברם למצריים; וחזו מצראי ית איתתא, ארי שפירא היא לחדא.  טו וחזו יתה רברבי פרעה, ושבחו יתה לפרעה; ואידברת איתתא, לבית פרעה.  טז ולאברם אוטיב, בדילה; והוו ליה ען ותורין, וחמרין, ועבדין ואמהן, ואתנן וגמלין.  יז ואייתי ה' על פרעה מכתשין רברבין, ועל אנש ביתיה, על עיסק שריי, איתת אברם.  יח וקרא פרעה, לאברם, ואמר, מא דא עבדת לי; למא לא חווית לי, ארי איתתך היא.  יט למא אמרת אחת היא, ודברית יתה לי לאיתו; וכען, הא איתתך דבר ואיזיל.  כ ופקיד עלוהי פרעה, גוברין; ואלוויאו יתיה וית איתתיה, וית כל דליה. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ