תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יא

א והוה כל ארעא, לישן חד, וממלל, חד.  ב והוה, במיטלהון בקדמיתא; ואשכחו בקעתא בארעא דבבל, ויתיבו תמן.  ג ואמרו גבר לחבריה, הבו נרמי לבנין, ונוקידינון, בנורא; והות להון לבינתא, לאבנא, וחימרא, הוה להון לשייע.  ד ואמרו הבו נבני לנא קרתא, ומגדלא ורישיה מטי עד צית שמיא, ונעביד לנא, שום:  דלמא נתבדר, על אפי כל ארעא.  ה ואתגלי ה', לאתפרעא על עובד קרתא ומגדלא, דבנו, בני אנשא.  ו ואמר ה', הא עמא חד ולישן חד לכולהון, ודין, דשריאו למעבד; וכען לא יתמנע מינהון, כול דחשיבו למעבד.  ז הבו, נתגלי, ונבלביל תמן, לישנהון--דלא ישמעון, אנש לישן חבריה.  ח ובדר ה' יתהון מתמן, על אפי כל ארעא; ואתמנעו, מלמבני קרתא.  ט על כין קרא שמה, בבל, ארי תמן בלביל ה', לישן כל ארעא; ומתמן בדרינון ה', על אפי כל ארעא.  {פ}

י אילין, תולדת שם--שם בר מאה שנין, ואוליד ית ארפכשד:  תרתין שנין, בתר טופנא.  יא וחיא שם, בתר דאוליד ית ארפכשד, חמיש מאה, שנין; ואוליד בנין, ובנן.  {ס}

יב וארפכשד חיא, תלתין וחמיש שנין; ואוליד, ית שלח.  יג וחיא ארפכשד, בתר דאוליד ית שלח, ארבע מאה ותלת, שנין; ואוליד בנין, ובנן.  {ס}

יד ושלח חיא, תלתין שנין; ואוליד, ית עבר.  טו וחיא שלח, בתר דאוליד ית עבר, ארבע מאה ותלת, שנין; ואוליד בנין, ובנן.  {ס}

טז וחיא עבר, תלתין וארבע שנין; ואוליד, ית פלג.  יז וחיא עבר, בתר דאוליד ית פלג, ארבע מאה ותלתין, שנין; ואוליד בנין, ובנן.  {ס}

יח וחיא פלג, תלתין שנין; ואוליד, ית רעו.  יט וחיא פלג, בתר דאוליד ית רעו, מאתן ותשע, שנין; ואוליד בנין, ובנן.  {ס}

כ וחיא רעו, תלתין ותרתין שנין; ואוליד, ית שרוג.  כא וחיא רעו, בתר דאוליד ית שרוג, מאתן ושבע, שנין; ואוליד בנין, ובנן.  {ס}

כב וחיא שרוג, תלתין שנין; ואוליד, ית נחור.  כג וחיא שרוג, בתר דאוליד ית נחור--מאתן שנין; ואוליד בנין, ובנן.  {ס}

כד וחיא נחור, עסרין ותשע שנין; ואוליד, ית תרח.  כה וחיא נחור, בתר דאוליד ית תרח, מאה ותשע עסרי, שנין; ואוליד בנין, ובנן.  {ס}

כו וחיא תרח, שבעין שנין; ואוליד, ית אברם, ית נחור, וית הרן.  כז ואילין, תולדת תרח--תרח אוליד ית אברם, ית נחור וית הרן; והרן, אוליד ית לוט.  כח ומית הרן, על אפי תרח אבוהי, בארע ילדותיה, באור דכסדאי.  כט ונסיב אברם ונחור להון, נשין:  שום איתת אברם, שריי, ושום איתת נחור מלכה, בת הרן אבוהא דמלכה ואבוהא דיסכה.  ל והות שריי, עקרא:  לית לה, ולד.  לא ודבר תרח ית אברם בריה, וית לוט בר הרן בר בריה, וית שריי כלתיה, איתת אברם בריה; ונפקו עימהון מאור דכסדאי, למיזל לארעא דכנען, ואתו עד חרן, ויתיבו תמן.  לב והוו יומי תרח, מאתן וחמיש שנין; ומית תרח, בחרן.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ